فاطمه مفیدی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922436 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم  فاطمه مفیدی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

ملیکا پورمیرزایی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922435 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم  ملیکا پورمیرزایی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

سید خادم محمد | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922434 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  سید خادم محمد  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

حسن هادی قالی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922433 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  حسن هادی قالی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

علی رئیس یزدی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922432 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  علی رئیس یزدی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

علی دریک وندی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922431 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  علی دریک وندی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

علیرضا آقایی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922430 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  علیرضا آقایی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

ریاض حسن نژاد | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922429 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  ریاض حسن نژاد  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

پویا جاویدآرا | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922428 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای پویا جاویدآرا از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

محمد اسکندری کبودان | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922426 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  محمد اسکندری کبودان  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید