سیدبهزاد همایون فر جلاتو | آموزش ژلاتو، سربتو و بستنی با مدرک بین المللی

سیدبهزاد همایون فر جلاتو شماره گواهینامه : P77A926614 دوره تخصصی آموزش جلاتو ( ژلاتو ) سربتو و بستنی با مدرک

بیشتر بخوانید

محمدامین حامدنیا جلاتو | آموزش تخصصی ژلاتو، سربتو و بستنی با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926289 دوره تخصصی آموزش جلاتو ( ژلاتو ) سربتو و بستنی با مدرک بین المللی محمدامین حامدنیا

بیشتر بخوانید

مهزیار مهری ده نو جلاتو | آموزش تخصصی ژلاتو، سربتو و بستنی با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926288 دوره تخصصی آموزش جلاتو ( ژلاتو ) سربتو و بستنی با مدرک بین المللی مهزیار مهری

بیشتر بخوانید

حمیدرضا حیدری جامع بزرگی جلاتو | آموزش تخصصی ژلاتو، سربتو و بستنی با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926287 دوره تخصصی آموزش جلاتو ( ژلاتو ) سربتو و بستنی با مدرک بین المللی حمیدرضا حیدری

بیشتر بخوانید