دوره تخصصی روست (برشته کاری) قهوه

دوره تخصصی روست (برشته کاری) قهوه یکی از مهمترین بخش ها در صنعت قهوه، بخش رُست یا برشته کاری قهوه

بیشتر بخوانید

آزمون آنلاین مدرک بین المللی باریستا و مدیریت کافی شاپ | “متصدی کافی شاپ” آقایان 98/05/07

لیست هنرجویان معرفی شده به جلسه آزمون فنی حرفه ای – آزمون آنلاین “مدرک کافی شاپ” آزمون آنلاین مدرک بین

بیشتر بخوانید

لیلا سادات مظلوم | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه لیلا سادات مظلوم: P77A922883 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم لیلا سادات مظلوم از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

محمد امین حراف | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه محمد امین حراف: P77A922882 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای محمد امین حراف از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

علیرضا میکائیلی نیا | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه علیرضا میکائیلی نیا: P77A922881 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای علیرضا میکائیلی نیا از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

علی فاتحی توبکانلو | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه علی فاتحی توبکانلو: P77A922880 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای علی فاتحی توبکانلو از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

مهدی سرهادی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه مهدی سرهادی: P77A922879 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای مهدی سرهادی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

مصطفی صدر جهانی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه مصطفی صدر جهانی: P77A922878 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای مصطفی صدر جهانی از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

مجتبی سلطانی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه مجتبی سلطانی: P77A922877 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای مجتبی سلطانی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

آرمان اسماعیلی متین | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه آرمان اسماعیلی متین: P77A922876 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای آرمان اسماعیلی متین از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

مجتبی برزگری | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه مجتبی برزگری : P77A922809 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای مجتبی برزگری از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

احسان احمدی صالح بابری | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه احسان احمدی صالح بابری : P77A922808 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای احسان احمدی صالح بابری از

بیشتر بخوانید