پیوند مولودی | آموزش تخصصی قهوه های دمی، بروئینگ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926083 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه پیوند مولودی |

بیشتر بخوانید

ندا شفیعی | آموزش تخصصی قهوه های دمی، بروئینگ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926082 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه ندا شفیعی |

بیشتر بخوانید

فرشته احمدی | آموزش تخصصی قهوه های دمی، بروئینگ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926081 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه فرشته احمدی |

بیشتر بخوانید

اسماعیل شاوی پور | آموزش تخصصی قهوه های دمی، بروئینگ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926080 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه اسماعیل شاوی پور

بیشتر بخوانید

شبنم فرحیدری | آموزش تخصصی قهوه های دمی، بروئینگ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925985 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه شبنم فرحیدری |

بیشتر بخوانید

راضیه سالاری | آموزش تخصصی قهوه های دمی، بروئینگ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925984 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه راضیه سالاری |

بیشتر بخوانید

امیرحسین آقازاده | آموزش تخصصی قهوه های دمی، بروئینگ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925917 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه امیرحسین آقازاده |

بیشتر بخوانید

محمدحسین آل طه | آموزش تخصصی قهوه های دمی، بروئینگ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925916 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه محمدحسین آل طه

بیشتر بخوانید

محسن حمزه ئی | آموزش تخصصی قهوه های دمی، بروئینگ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925915 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه محسن حمزه ئی

بیشتر بخوانید

امید مفخم | آموزش تخصصی قهوه های دمی، بروئینگ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925846 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه امید مفخم |

بیشتر بخوانید

امیرعلی خالدی | آموزش تخصصی قهوه های دمی، بروئینگ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925845 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه امیرعلی خالدی |

بیشتر بخوانید

مهران سدری | آموزش تخصصی قهوه های دمی، بروئینگ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925787 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه مهران سدری |

بیشتر بخوانید