رضا رئیسی | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A922175 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت آقای رضا رئیسی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

محمد معین نظری | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A922149 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت آقای محمد معین نظری  از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

میثم مرادی | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A922148 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت آقای میثم مرادی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

دوره تخصصی لاته آرت توسط خانه باریستا ایران با پنج مدرک بین المللی

دوره تخصصی لاته آرت توسط خانه باریستا ایران با پنج مدرک بین المللی آموزش تخصصی لاته آرت – طراحی روی

بیشتر بخوانید

البرز امینی | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A921868 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت آقای البرز امینی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

یوسف زالکانی | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A921867 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت آقای یوسف زالکانی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

علی گلی | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A921856 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت آقای علی گلی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

مهرداد چناری | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A921855 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت آقای مهرداد چناری از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

امین حاج رضا جعفرآبادی | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A921838 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت آقای امین حاج رضا جعفرآبادی از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید