سیدحسام حسن نصراله ئی باریستا | آموزش باریستایی، آموزش قهوه و آموزش کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A926355 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی سیدحسام حسن نصراله

بیشتر بخوانید

محمدرضا علی نژاد باریستا | آموزش باریستایی، آموزش قهوه و آموزش کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A926354 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی محمدرضا علی نژاد

بیشتر بخوانید

محمود باستی باریستا | آموزش باریستایی، آموزش قهوه و آموزش کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A926353 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی محمود باستی باریستا

بیشتر بخوانید

مصطفی علی زاده سلطانی باریستا | آموزش باریستایی، آموزش قهوه و آموزش کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A926352 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی مصطفی علی زاده

بیشتر بخوانید

شادی نوروزی باریستا | آموزش باریستایی، آموزش قهوه و آموزش کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A926351 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی شادی نوروزی باریستا

بیشتر بخوانید

مریم کیانی باریستا | آموزش باریستایی، آموزش قهوه و آموزش کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A926350 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی مریم کیانی باریستا

بیشتر بخوانید

مونا اصغری علائی باریستا | آموزش باریستایی، آموزش قهوه و آموزش کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A926349 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی مونا اصغری علائی

بیشتر بخوانید

هلیا جوکار باریستا | آموزش باریستایی، آموزش قهوه و آموزش کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A926348 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی هلیا جوکار باریستا

بیشتر بخوانید

علی نعامی باریستا | آموزش باریستایی، آموزش قهوه و آموزش کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A926347 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی علی نعامی باریستا

بیشتر بخوانید

امیرحسین شاهی باریستا | آموزش باریستایی، آموزش قهوه و آموزش کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A926346 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی امیرحسین شاهی باریستا

بیشتر بخوانید

مجتبی نعیمی باریستا | آموزش باریستایی، آموزش قهوه و آموزش کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A926345 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی مجتبی نعیمی باریستا

بیشتر بخوانید

آرمان فروزان مهر باریستا | آموزش باریستایی، آموزش قهوه و آموزش کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A926344 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی آرمان فروزان مهر

بیشتر بخوانید