آموزش باریستایی

آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

پریا اکبری نسب باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

پریا اکبری نسب باریستا شماره گواهینامه : P77A929610 پریا اکبری نسب باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

روزا اصلان فرد باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

روزا اصلان فرد باریستا شماره گواهینامه : P77A929609 روزا اصلان فرد باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

ناهید موسوی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

ناهید موسوی باریستا شماره گواهینامه : P77A929608 ناهید موسوی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

بهارک وزیرنظامی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

بهارک وزیرنظامی باریستا شماره گواهینامه : P77A929607 بهارک وزیرنظامی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

مانی جوینی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

مانی جوینی باریستا شماره گواهینامه : P77A929606 مانی جوینی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

حمیده دارستانی فراهانی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

حمیده دارستانی فراهانی باریستا شماره گواهینامه : P77A929605 حمیده دارستانی فراهانی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

امیر موعودی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

امیر موعودی باریستا شماره گواهینامه : P77A929604 امیر موعودی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

سپهر موعودی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

سپهر موعودی باریستا شماره گواهینامه : P77A929603 سپهر موعودی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

داود جهانگرد باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

داود جهانگرد باریستا شماره گواهینامه : P77A929602 داود جهانگرد باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

میثم لشکری باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

میثم لشکری باریستا شماره گواهینامه : P77A929601 میثم لشکری باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

محمد اسماعیل زاده باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

محمد اسماعیل زاده باریستا شماره گواهینامه : P77A929600 محمد اسماعیل زاده باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

حمید ساکی نژاد باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

حمید ساکی نژاد باریستا شماره گواهینامه : P77A929599 حمید ساکی نژاد باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا

Read More