آموزش رست قهوه | برشته کاری قهوه به روش تخصصی با تجهیزات فوق حرفه ای

روست قهوه – برشته کاری قهوه – فراوری قهوه آموزش رست قهوه | برشته کاری قهوه به روش تخصصی با

بیشتر بخوانید

فرزین شهلائی | مدرک بین المللی روست و فراوری قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A925617 فرزین شهلائی | مدرک بین المللی روست و فراوری قهوه های تخصصی و تجاری – “رُست”

بیشتر بخوانید

سعید خوش | مدرک بین المللی روست قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A925616 سعید خوش | مدرک بین المللی روست قهوه های تخصصی و تجاری – “رُست” “رست” دوره

بیشتر بخوانید

سیدمهدی حسینی پور حسین آبادی | مدرک بین المللی روست قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A925615 سیدمهدی حسینی پور حسین آبادی | مدرک بین المللی روست قهوه های تخصصی و تجاری –

بیشتر بخوانید

دوره تخصصی روست (برشته کاری) قهوه

دوره تخصصی روست (برشته کاری) قهوه یکی از مهمترین بخش ها در صنعت قهوه، بخش رُست یا برشته کاری قهوه

بیشتر بخوانید

علی ساعدی مدرک بین المللی روست قهوه | آموزش رست قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A924832 دوره تخصصی آموزش رُست و برشته کاری قهوه های تخصصی و تجاری علی ساعدی مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

حمید باامید مدرک بین المللی روست قهوه | آموزش رست قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A924831 دوره تخصصی آموزش رُست و برشته کاری قهوه های تخصصی و تجاری حمید باامید مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

حسین ماسبی نیا مدرک بین المللی روست قهوه | آموزش رست قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A924830 دوره تخصصی آموزش رُست و برشته کاری قهوه های تخصصی و تجاری حسین ماسبی نیا مدرک بین

بیشتر بخوانید

حمید پرنده مدرک بین المللی روست قهوه | آموزش رست قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A924829 دوره تخصصی آموزش رُست و برشته کاری قهوه های تخصصی و تجاری حمید پرنده مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

ابوالفضل بهادری مدرک بین المللی روست قهوه | آموزش رست قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A924828 دوره تخصصی آموزش رُست و برشته کاری قهوه های تخصصی و تجاری ابوالفضل بهادری مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

سعید امینی مدرک بین المللی روست قهوه | آموزش رست قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A924600 دوره تخصصی آموزش رُست و برشته کاری قهوه های تخصصی و تجاری سعید امینی مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

نوید افضل پور مدرک بین المللی روست قهوه | آموزش رست قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A924343 دوره تخصصی آموزش رُست و برشته کاری قهوه های تخصصی و تجاری مدرک بین المللی روست قهوه

بیشتر بخوانید