امیرحسین جهانگیری| مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A922190 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای امیرحسین جهانگیری از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

رضا سلیمانی | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A922189 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای رضا سلیمانی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

محمد جواد مهرشاد | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A922188 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای محمد جواد مهرشاد از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

یحیی آخشیجان | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A922187 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای یحیی آخشیجان از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

آیدین تقی پور | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A922176 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای آیدین تقی پور از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

احمد حسین زاده | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A922160 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای احمد حسین زاده از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

محمد معین نظری | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A922134 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای محمد معین نظری از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

مونا راهی | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A922133 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد خانم مونا راهی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

میثم تابش فر | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A922124 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای میثم تابش فر از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

تایماز آریان پور | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A922113 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای تایماز آریان پور از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید