افشین پیرآور | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A922655 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای افشین پیرآور از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

پوریا عوض زاده | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A922613 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای پوریا عوض زاده از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

امیر حسام فلاحتی | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A922612 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای امیر حسام فلاحتی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

فریبرز ذوالقدری | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A922611 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای فریبرز ذوالقدری از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

معین رمضانی | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A922569 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای معین رمضانی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

علی اکبر ادهمی جمنانی | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A922568 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای علی اکبر ادهمی جمنانی از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

یاسمن عباس نژاد | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A922552 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد خانم یاسمن عباس نژاد از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

دانیال ملک زاده | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A922551 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای دانیال ملک زاده از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

دوره های تخصصی مدرسه قهوه و خانه باریستا ایران با مدرک بین المللی قابل ترجمه، دارای امتیاز مهاجرت و درخواست ویزای کار

international certificate courses – barista & coffee academy – International Cooking School in Tehran دوره های تخصصی مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

سجاد حسینی | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A922545 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای سجاد حسینی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

محمد رضا عبدالله پور | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A922544 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای محمد رضا عبدالله پور از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

مهدی برازش | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A922543 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای مهدی برازش از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید