حسن دستیار | مدرک بین المللی آموزش تخصصی آبمیوه و بستنی

شماره گواهینامه : P77A922589 گواهینامه دوره تخصصی آبمیوه و بستنی آقای حسن دستیار از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

عنایت الله دستیار | مدرک بین المللی آموزش تخصصی آبمیوه و بستنی

شماره گواهینامه : P77A922588 گواهینامه دوره تخصصی آبمیوه و بستنی آقای عنایت الله دستیار از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

علیرضا سیرجانی | مدرک بین المللی آموزش تخصصی آبمیوه و بستنی

شماره گواهینامه : P77A922587 گواهینامه دوره تخصصی آبمیوه و بستنی آقای علیرضا سیرجانی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

طیبه خان محمدی | مدرک بین المللی آموزش تخصصی آبمیوه و بستنی

شماره گواهینامه : P77A922559 گواهینامه دوره تخصصی آبمیوه و بستنی خانم طیبه خان محمدی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

دوره های تخصصی مدرسه قهوه و خانه باریستا ایران با مدرک بین المللی قابل ترجمه، دارای امتیاز مهاجرت و درخواست ویزای کار

international certificate courses – barista & coffee academy – International Cooking School in Tehran دوره های تخصصی مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

محمد هادی تانوردی نسب | مدرک بین المللی آموزش تخصصی آبمیوه و بستنی

شماره گواهینامه : P77A922492 گواهینامه دوره تخصصی آبمیوه و بستنی آقای محمد هادی تانوردی نسب از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

رامین شیرعلی زاده | مدرک بین المللی آموزش تخصصی آبمیوه و بستنی

شماره گواهینامه : P77A922470 گواهینامه دوره تخصصی آبمیوه و بستنی آقای رامین شیرعلی زاده از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

مجید فاضل اصل | مدرک بین المللی آموزش تخصصی آبمیوه و بستنی

شماره گواهینامه : P77A922469 گواهینامه دوره تخصصی آبمیوه و بستنی آقای مجید فاضل اصل از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

محمد حسین عباسپور | مدرک بین المللی آموزش تخصصی آبمیوه و بستنی

شماره گواهینامه : P77A922420 گواهینامه دوره تخصصی آبمیوه و بستنی آقای محمد حسین عباسپور از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

کیوان کامجو | مدرک بین المللی آموزش تخصصی آبمیوه و بستنی

شماره گواهینامه : P77A922318 گواهینامه دوره تخصصی آبمیوه و بستنی آقای کیوان کامجو از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

مریم اکبری طاعمه | مدرک بین المللی آموزش تخصصی آبمیوه و بستنی

شماره گواهینامه : P77A922020 گواهینامه دوره تخصصی آبمیوه و بستنی خانم مریم اکبری طاعمه از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

دوره تخصصی آموزش آبمیوه و بستنی

دوره تخصصی آموزش آبمیوه و بستنی آموزش خصوصی آبمیوه بستنی حرفه ای ۱۰۰% تضمینی – مورد تایید اتحادیه آبمیوه بستنی

بیشتر بخوانید