تعمیرات دستگاه اسپرسو بابک بخشی | مدرک بین المللی رشته تعمیرات دستگاه های اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A923442 دوره خصوصی تعمیرات و سرویس دستگاه های اسپرسو بابک بخشی Espresso Machine Repair | گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

تعمیرات دستگاه اسپرسو دانیال مومنی راد | مدرک بین المللی رشته تعمیرات دستگاه های اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A923441 دوره خصوصی تعمیرات و سرویس دستگاه های اسپرسو دانیال مومنی راد Espresso Machine Repair | گواهینامه

بیشتر بخوانید

تعمیرات دستگاه اسپرسو امیر نوری زاده | مدرک بین المللی رشته تعمیرات دستگاه های اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A923440 دوره خصوصی تعمیرات و سرویس دستگاه های اسپرسو امیر نوری زاده Espresso Machine Repair | گواهینامه

بیشتر بخوانید

تعمیرات دستگاه اسپرسو امیرحسین نامجو | مدرک بین المللی رشته تعمیرات دستگاه های اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A923439 دوره خصوصی تعمیرات و سرویس دستگاه های اسپرسو امیرحسین نامجو Espresso Machine Repair | گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

تعمیرات دستگاه اسپرسو حبیب باغبانی | مدرک بین المللی رشته تعمیرات دستگاه های اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A923438 دوره خصوصی تعمیرات و سرویس دستگاه های اسپرسو حبیب باغبانی Espresso Machine Repair | گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

تیوا عسگری | مدرک بین المللی رشته تعمیرات و سرویس دستگاه های اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A923239 دوره خصوصی تعمیرات و سرویس دستگاه های اسپرسو تیوا عسگری Espresso Machine Repair | گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

حامد سیامک نیا | مدرک بین المللی رشته تعمیرات و سرویس دستگاه های اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A923238 دوره خصوصی تعمیرات و سرویس دستگاه های اسپرسو حامد سیامک نیا Espresso Machine Repair | گواهینامه

بیشتر بخوانید

سعید بهپور | مدرک بین المللی رشته تعمیرات و سرویس دستگاه های اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A923185 دوره خصوصی تعمیرات و سرویس دستگاه های اسپرسو سعید بهپور Espresso Machine Repair | گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

امیرحسین خسروی | مدرک بین المللی رشته تعمیرات و سرویس دستگاه های اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A923184 دوره خصوصی تعمیرات و سرویس دستگاه های اسپرسو امیرحسین خسروی Espresso Machine Repair | گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

دومین دوره تخصصی تعمیرات و سرویس دستگاه اسپرسو ساز صنعتی و خانگی

دوره تکنسین دستگاه اسپرسو | Espresso Machine Technician Course دومین دوره تخصصی تعمیرات و سرویس دستگاه اسپرسو ساز صنعتی و

بیشتر بخوانید

گزارش تصویری; اولین دوره تعمیر دستگاه های اسپرسو ساز صنعتی، نیمه صنعتی و خانگی

27 و 28 مرداد ماه سال 1398 | تعمیر دستگاه های اسپرسو ساز سرویس و تعمیرات دستگاه های اسپرسو ساز

بیشتر بخوانید

سامان بخش نژادیان | مدرک بین المللی رشته تعمیرات و سرویس دستگاه های اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A923143 دوره خصوصی تعمیرات و سرویس دستگاه های اسپرسو سامان بخش نژادیان Espresso Machine Repair | گواهینامه

بیشتر بخوانید