مهران بلوکات مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925360 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی مهران بلوکات مدرک

بیشتر بخوانید

امید غلامی برمی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925359 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی امید غلامی برمی

بیشتر بخوانید

آریا عباسی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925358 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی آریا عباسی مدرک

بیشتر بخوانید

حسین عموعلی اکبری مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925357 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی حسین عموعلی اکبری

بیشتر بخوانید

ستار حمیدی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925356 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی ستار حمیدی مدرک

بیشتر بخوانید

نادیا زمانیان روحانی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925355 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی نادیا زمانیان روحانی

بیشتر بخوانید

پریسا رضائی حسن آبادی مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925354 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا پریسا رضائی حسن آبادی مدرک بین المللی باریستا

بیشتر بخوانید

زهرا نظری مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925353 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا زهرا نظری مدرک بین المللی باریستا | آموزش

بیشتر بخوانید

اشکان طهماسبی مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925352 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا اشکان طهماسبی مدرک بین المللی باریستا | آموزش

بیشتر بخوانید

امیر نصیری مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925351 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا امیر نصیری مدرک بین المللی باریستا | آموزش

بیشتر بخوانید

حسین ربیعی نیا مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925350 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی حسین ربیعی نیا

بیشتر بخوانید

ارسلان رمضانی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925349 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی ارسلان رمضانی مدرک

بیشتر بخوانید