باریستا فهیمه متقی طارم سری | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923367 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ فهیمه متقی طارم سری گواهینامه دوره تخصصی قهوه و

بیشتر بخوانید

باریستا پوریا مالک | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923366 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ پوریا مالک گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

باریستا مهیار مهرآور | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923365 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ مهیار مهرآور گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

باریستا سامان فاطمی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923364 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ سامان فاطمی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

باریستا حامد زنده دل | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923363 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ حامد زنده دل گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

باریستا بهرام نادری | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923362 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ بهرام نادری گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

باریستا تقی هوشمندی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923361 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ تقی هوشمندی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

باریستا جاوید جاویدی آزاد | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923360 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ جاوید جاویدی آزاد گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

باریستا محمدامین زحمت بر | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923359 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ محمدامین زحمت بر گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

باریستا آنا صفارپور | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923353 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت های باریستا آنا صفارپور گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید

باریستا معصومه نوری قره تپه | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923347 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ معصومه نوری قره تپه گواهینامه دوره تخصصی قهوه و

بیشتر بخوانید

باریستا وفاء طاهریان پور | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923346 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ وفاء طاهریان پور گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید