باریستا سید سهیل سوری | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923538 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ سید سهیل سوری گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

باریستا کیان مافی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923537 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ کیان مافی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

باریستا علیرضا تاجی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923536 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ علیرضا تاجی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

باریستا محمدحسین شعبان زاده | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923535 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ محمدحسین شعبان زاده گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

باریستا نیلوفر بختیاری | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923534 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ نیلوفر بختیاری گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم

بیشتر بخوانید

باریستا سوده رستم زاد | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923533 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ سوده رستم زاد گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

باریستا هاجر یوسفی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923532 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ هاجر یوسفی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم

بیشتر بخوانید

باریستا پوریا عباس زاده | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923531 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت های باریستا پوریا عباس زاده گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ

بیشتر بخوانید

باریستا شکیبا میاحی | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923530 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت های باریستا شکیبا میاحی گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید

باریستا زیبا غلام زاده سیستانی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923529 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ زیبا غلام زاده سیستانی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و

بیشتر بخوانید

باریستا مهتاب حاج امینی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923528 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ مهتاب حاج امینی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

باریستا محمدعلی نجیمی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923527 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ محمدعلی نجیمی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید