باریستا

آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستاباریستاباریستا و مدیریت کافی شاپلیست کامل هنرجویان

علیرضا مردانی دوره باریستا | قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا تیر 1402

علیرضا مردانی دوره باریستا شماره گواهینامه : P77A928843 علیرضا مردانی دوره باریستا | قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا تیر

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستاباریستاباریستا و مدیریت کافی شاپلیست کامل هنرجویان

مرتضی رضائی مورچه خورتی باریستا | آموزش کافی شاپ و مهارت باریستا تیر 1402

مرتضی رضائی مورچه خورتی باریستا شماره گواهینامه : P77A928797 مرتضی رضائی مورچه خورتی باریستا | آموزش کافی شاپ و مهارت

Read More
آموزشآموزش باریستاآموزش خصوصی کافی شاپ باریستاآموزش قهوهباریستاباریستا و مدیریت کافی شاپعناوین دوره های آموزشی

آموزش قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

آموزش قهوه | آموزش باریستا | مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

Read More
آموزشآموزش باریستاآموزش کافی شاپاسلایدشوباریستاباریستا و مدیریت کافی شاپ

آموزش تخصصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط آموزشگاه

مدرسه قهوه ایران | خانه باریستا ایران آموزش تخصصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط آموزشگاه اولین مدرسه

Read More
آموزشآموزش باریستاآموزش خصوصی کافی شاپ باریستاباریستاباریستا و مدیریت کافی شاپعناوین دوره های آموزشی

باریستا | آموزش قهوه، باریستایی و مدیریت کافی شاپ | تایم آخر هفته

مدرسه قهوه ایران | خانه باریستا ایران باریستا | آموزش قهوه، باریستایی و مدیریت کافی شاپ | تایم آخر هفته

Read More
آموزشآموزش باریستاآموزش خصوصی کافی شاپ باریستاآموزش کافی شاپاسلایدشوباریستا

آموزش تخصصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

مدرسه قهوه ایران | خانه باریستا ایران آموزش تخصصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

Read More
آموزشآموزش باریستاآموزش کافی شاپاسلایدشوباریستاباریستا و مدیریت کافی شاپ

آموزش تخصصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ | تایم عصر 18 الی 21

مدرسه قهوه ایران | خانه باریستا ایران آموزش تخصصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ | تایم عصر 18 الی

Read More
آموزشآموزش باریستاباریستاباریستا و مدیریت کافی شاپلیست کامل هنرجویان

مسعود خانعلی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

مسعود خانعلی باریستا شماره گواهینامه : P77A926776 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

Read More
آموزشآموزش باریستاآموزش کافی شاپباریستاباریستا و مدیریت کافی شاپلیست کامل هنرجویان

علی تقی زاده بهار | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926201 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی علی تقی زاده

Read More
آموزشآموزش باریستاآموزش کافی شاپباریستاباریستا و مدیریت کافی شاپلیست کامل هنرجویان

محمدرضا ابرقوئی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926200 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی محمدرضا ابرقوئی |

Read More
آموزشآموزش باریستاآموزش کافی شاپباریستاباریستا و مدیریت کافی شاپلیست کامل هنرجویان

سیدفرزاد حسینی کهنموئی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926199 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی سیدفرزاد حسینی کهنموئی

Read More
آموزشآموزش باریستاآموزش کافی شاپباریستاباریستا و مدیریت کافی شاپلیست کامل هنرجویان

سینا قربانی زاده دهاقانی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926198 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی سینا قربانی زاده

Read More