تصاویری از دوره تخصصی پیتزا، پاستا، سوخاری و فست فود در مدرسه آشپزی ایران

تصاویری از دوره تخصصی پیتزا آموزش تخصصی پیتزا، پاستا و فست فود با ارائه مدرک بین المللی تصاویری از دوره

بیشتر بخوانید

الهه امجدی نیا دوره غذا های پر کاربرد در فست فود | آموزش پیتزا، پاستا و فست فود

شماره گواهینامه : P77A924935 الهه امجدی نیا دوره غذا های پر کاربرد در فست فود | آموزش پیتزا، پاستا و

بیشتر بخوانید

افسون سواری دوره غذا های پر کاربرد در فست فود | آموزش پیتزا، پاستا و فست فود

شماره گواهینامه : P77A924934 افسون سواری دوره غذا های پر کاربرد در فست فود | آموزش پیتزا، پاستا و فست

بیشتر بخوانید

زهرا عمی دوره غذا های پر کاربرد در فست فود | آموزش پیتزا، پاستا و فست فود

شماره گواهینامه : P77A924933 زهرا عمی دوره غذا های پر کاربرد در فست فود | آموزش پیتزا، پاستا و فست

بیشتر بخوانید

علیرضا حداد دوره غذا های پر کاربرد در فست فود | آموزش پیتزا، پاستا و فست فود

شماره گواهینامه : P77A924932 علیرضا حداد دوره غذا های پر کاربرد در فست فود | آموزش پیتزا، پاستا و فست

بیشتر بخوانید

کیومرث خاقانی دوره غذا های پر کاربرد در فست فود | آموزش پیتزا، پاستا و فست فود

شماره گواهینامه : P77A924931 کیومرث خاقانی دوره غذا های پر کاربرد در فست فود | آموزش پیتزا، پاستا و فست

بیشتر بخوانید

محمدسینا رجبیون دوره غذا های پر کاربرد در فست فود | آموزش پیتزا، پاستا و فست فود

شماره گواهینامه : P77A924930 محمدسینا رجبیون دوره غذا های پر کاربرد در فست فود | آموزش پیتزا، پاستا و فست

بیشتر بخوانید

سیدهادی احمدی دوره غذا های پر کاربرد در فست فود | آموزش پیتزا، پاستا و فست فود

شماره گواهینامه : P77A924929 سیدهادی احمدی دوره غذا های پر کاربرد در فست فود | آموزش پیتزا، پاستا و فست

بیشتر بخوانید

شهرام عزیزی دوره غذا های پر کاربرد در فست فود | آموزش پیتزا، پاستا و فست فود

شماره گواهینامه : P77A924928 شهرام عزیزی دوره غذا های پر کاربرد در فست فود | آموزش پیتزا، پاستا و فست

بیشتر بخوانید

علیرضا نیازیان دوره غذا های پر کاربرد در فست فود | آموزش پیتزا، پاستا و فست فود

شماره گواهینامه : P77A924927 علیرضا نیازیان دوره غذا های پر کاربرد در فست فود | آموزش پیتزا، پاستا و فست

بیشتر بخوانید

امیر مطلبی دوره غذا های پر کاربرد در فست فود | آموزش پیتزا، پاستا و فست فود

شماره گواهینامه : P77A924926 امیر مطلبی دوره غذا های پر کاربرد در فست فود | آموزش پیتزا، پاستا و فست

بیشتر بخوانید

پویا شیخ الاسلامی دوره غذا های پر کاربرد در فست فود | آموزش پیتزا، پاستا و فست فود

شماره گواهینامه : P77A924925 پویا شیخ الاسلامی دوره غذا های پر کاربرد در فست فود | آموزش پیتزا، پاستا و

بیشتر بخوانید