مدرک فنی حرفه ای آقایان | آزمون عملی متصدی کافی شاپ 8 اسفند ماه 1401

مدرک فنی حرفه ای آقایان مدرک فنی حرفه ای آقایان | آزمون عملی متصدی کافی شاپ 8 اسفند ماه 1401

بیشتر بخوانید

مدرک فنی حرفه ای بانوان | آزمون عملی متصدی کافی شاپ 8 اسفند ماه 1401

مدرک فنی حرفه ای بانوان مدرک فنی حرفه ای بانوان | آزمون عملی متصدی کافی شاپ 8 اسفند ماه 1401

بیشتر بخوانید

آزمون عملی فنی حرفه ای | اسامی آزمون عملی متصدی کافی شاپ 03 مرداد 1401

آزمون عملی فنی حرفه ای آزمون عملی فنی حرفه ای | اسامی آزمون عملی متصدی کافی شاپ 03 مرداد 1401

بیشتر بخوانید

مدرک فنی حرفه ای | اسامی معرفی شده به آزمون عملی متصدی کافی شاپ 24 خرداد 1401

مدرک فنی حرفه ای مدرک فنی حرفه ای | اسامی معرفی شده به آزمون عملی متصدی کافی شاپ 24 خرداد

بیشتر بخوانید

آزمون عملی فنی حرفه ای بیست و یکم شهریور 1400 ویژه آقایان – مدرک متصدی کافی شاپ باریستا

آزمون عملی متصدی کافی شاپ فنی و حرفه ای | ویژه آقایان آزمون عملی فنی حرفه ای بیست و یکم

بیشتر بخوانید

آزمون عملی فنی حرفه ای 21 شهریور 1400 ویژه بانوان – مدرک متصدی کافی شاپ باریستا

آزمون عملی متصدی کافی شاپ فنی و حرفه ای | ویژه بانوان آزمون عملی فنی حرفه ای 21 شهریور 1400

بیشتر بخوانید

آزمون فنی حرفه ای عملی ویژه آقایان – مدرک متصدی کافی شاپ باریستا 1400/03/26

آزمون عملی متصدی کافی شاپ فنی و حرفه ای | ویژه آقایان آزمون فنی حرفه ای عملی ویژه آقایان –

بیشتر بخوانید

آزمون فنی حرفه ای عملی ویژه بانوان – مدرک متصدی کافی شاپ باریستا 1400/03/26

زمون عملی متصدی کافی شاپ فنی و حرفه ای | ویژه بانوان آزمون فنی حرفه ای عملی ویژه بانوان –

بیشتر بخوانید

جلسه آزمون عملی فنی حرفه ای ویژه آقایان – مدرک متصدی کافی شاپ باریستا 99/06/24

آزمون عملی متصدی کافی شاپ فنی و حرفه ای | ویژه آقایان جلسه آزمون عملی فنی حرفه ای ویژه آقایان

بیشتر بخوانید

جلسه آزمون عملی فنی حرفه ای ویژه بانوان – مدرک متصدی کافی شاپ باریستا 99/06/24

آزمون عملی متصدی کافی شاپ فنی و حرفه ای | ویژه بانوان جلسه آزمون عملی فنی حرفه ای ویژه بانوان

بیشتر بخوانید

جلسه آزمون عملی فنی حرفه ای ویژه بانوان – مدرک متصدی کافی شاپ باریستا 99/03/19

آزمون عملی متصدی کافی شاپ فنی و حرفه ای | ویژه بانوان جلسه آزمون عملی فنی حرفه ای ویژه بانوان

بیشتر بخوانید

جلسه آزمون عملی فنی حرفه ای ویژه آقایان – مدرک متصدی کافی شاپ باریستا 99/03/19

آزمون عملی متصدی کافی شاپ فنی و حرفه ای | ویژه آقایان جلسه آزمون عملی فنی حرفه ای ویژه آقایان

بیشتر بخوانید