باریستا خانگی خشایار اکبرزاده | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923735 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” خشایار اکبرزاده گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی آقای خشایار اکبرزاده از

بیشتر بخوانید

باریستا خانگی هانی پوراحمدی | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923734 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” هانی پوراحمدی گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی آقای هانی پوراحمدی از

بیشتر بخوانید

باریستا خانگی احمد مختاری | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923733 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” احمد مختاری گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی آقای احمد مختاری از

بیشتر بخوانید

باریستا خانگی حسین صیامی نمینی | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923732 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” حسین صیامی نمینی گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی آقای حسین صیامی

بیشتر بخوانید

باریستا خانگی عباس گودرزی | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923731 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” عباس گودرزی گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی آقای عباس گودرزی از

بیشتر بخوانید

باریستا خانگی مصطفی رفیق | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923730 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” مصطفی رفیق گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی آقای مصطفی رفیق از

بیشتر بخوانید

باریستا خانگی بهمن حسین زاده فراهیه | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923729 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” بهمن حسین زاده فراهیه گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی آقای بهمن

بیشتر بخوانید

باریستا خانگی احد پاک نهاد | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923728 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” احد پاک نهاد گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی آقای احد پاک

بیشتر بخوانید

باریستا خانگی سعید غلامی | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923727 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” سعید غلامی گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی آقای سعید غلامی از

بیشتر بخوانید

باریستا خانگی حمیدرضا کیان وش | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923726 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” حمیدرضا کیان وش گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی آقای حمیدرضا کیان

بیشتر بخوانید

باریستا خانگی رضا شیراوند | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923725 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” رضا شیراوند گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی آقای رضا شیراوند از

بیشتر بخوانید

باریستا خانگی عزت اله شارقی | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923724 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” عزت اله شارقی گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی آقای عزت اله

بیشتر بخوانید