کاوه مکنونی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922451 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  کاوه مکنونی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

سپیده احمدوند | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922450 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم  سپیده احمدوند  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

زهرا علیزاده | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922449 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم  زهرا علیزاده  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

مایسا محمدی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922448 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم  مایسا محمدی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

سید مهرزاد محدث | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922447 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  سید مهرزاد محدث  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

سید علی غنی زاده | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922446 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  سید علی غنی زاده  از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

مجتبی غفاری | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922445 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  مجتبی غفاری  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

سپهر سپهری راد | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922442 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای سپهر سپهری راد از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

زهرا انصاری | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922441 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا خانم زهرا انصاری از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

حسن هادی قالی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922433 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  حسن هادی قالی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید