باریستا عباس نادری اسرمی | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923753 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ عباس نادری اسرمی گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

باریستا سید مرتضی طاهائی | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923752 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ سید مرتضی طاهائی گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

باریستا اسماعیل صفائی منش | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923751 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ اسماعیل صفائی منش گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

باریستا امین صفائی منش | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923750 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ امین صفائی منش گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

باریستا مهرداد رضائی | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923749 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ مهرداد رضائی گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

باریستا آرمان رستمیان اصفهانی | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923748 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ آرمان رستمیان اصفهانی گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

باریستا پانته آ فرهنگ جاوید | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923747 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ پانته آ فرهنگ جاوید گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

باریستا امیرارسلان کبکی | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923741 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ امیرارسلان کبکی گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

باریستا محمد بهروزی مقدم | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923740 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ محمد بهروزی مقدم گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

باریستا اشکان نوروزی ورزقانی | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923739 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ اشکان نوروزی ورزقانی گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

باریستا مرتضی متمسک | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923738 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ مرتضی متمسک گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

باریستا علی چین سری مهنه | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923737 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ علی چین سری مهنه گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید