علیرضا حسینی نصب | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923231 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت باریستا علیرضا حسینی نصب گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید

شبنم باقری | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923230 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت باریستا شبنم باقری گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و مهارت

بیشتر بخوانید

ملیکا خوش نویس | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923229 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت باریستا ملیکا خوش نویس گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید

زهرا امیری | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923228 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ زهرا امیری گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم

بیشتر بخوانید

نسترن شریفان | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923227 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ نسترن شریفان گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم

بیشتر بخوانید

مارال مقدم آذری | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923226 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ مارال مقدم آذری گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

مهناز احمدی اسالمی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923225 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ مهناز احمدی اسالمی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

الناز مناف چاهی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923224 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ الناز مناف چاهی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

ماهده شهمراد | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923223 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ ماهده شهمراد گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم

بیشتر بخوانید

نرگس شکراله | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923222 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ نرگس شکراله گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم

بیشتر بخوانید

رامین آقابیگی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923221 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ رامین آقابیگی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

احمد شهریاری | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923220 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ احمد شهریاری گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید