هیبت الله جعفری | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه هیبت الله جعفری : P77A922834 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا آقای هیبت الله جعفری

بیشتر بخوانید

بهزاد اسدی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه بهزاد اسدی : P77A922833 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا آقای بهزاد اسدی از مدرسه

بیشتر بخوانید

افشین نجفی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه افشین نجفی : P77A922811 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا آقای افشین نجفی از مدرسه قهوه

بیشتر بخوانید

محمد امین صفایی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه محمد امین صفایی : P77A922785 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا آقای محمد امین صفایی

بیشتر بخوانید

محمد رضا صفایی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه محمد رضا صفایی : P77A922784 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا آقای محمد رضا صفایی

بیشتر بخوانید

فرید پولادیان | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه فرید پولادیان : P77A922783 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا آقای فرید پولادیان از مدرسه

بیشتر بخوانید

پروانه علم دار | مدرک دوره تخصصی آموزش برگر

شماره گواهینامه پروانه علم دار : P77A922767 گواهینامه آموزش دوره تخصصی برگر خانم پروانه علم دار از مدرسه آشپزی ایران

بیشتر بخوانید

حسام لطفی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه حسام لطفی : P77A922748 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا آقای حسام لطفی از مدرسه

بیشتر بخوانید

سجاد علیپور | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه سجاد علیپور : P77A922747 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا آقای سجاد علیپور از مدرسه

بیشتر بخوانید

مهدی واحدی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه مهدی واحدی : P77A922746 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا آقای مهدی واحدی از مدرسه

بیشتر بخوانید

الهوردی واحدی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه الهوردی واحدی : P77A922745 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا آقای الهوردی واحدی از مدرسه

بیشتر بخوانید

آموزش حرفه ای پاستاها و برگرها برای سومین بار در مدرسه آشپزی ایران | 98/03/07

پاستا و برگر | آموزش حرفه ای پاستاها و برگرها برای سومین بار در مدرسه آشپزی ایران | 98/03/07 آموزش

بیشتر بخوانید