آریا جورابچی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922355 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای آریا جورابچی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

سجاد حسینی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922354 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای سجاد حسینی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

امین حدیدی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922353 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای امین حدیدی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

سروش روشن ضمیر | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922352 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  سروش روشن ضمیر  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

لیدا محمدی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922351 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم  لیدا محمدی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

پیمان فرجی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922350 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  پیمان فرجی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

مریم دولت آبادی ثانی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922347 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم  مریم دولت آبادی ثانی  از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

فاطمه سهلانی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922342 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا خانم فاطمه سهلانی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

صدف یزدانی لنگرودی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922341 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا خانم صدف یزدانی لنگرودی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

حامد نصرتی فر | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922340 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای حامد نصرتی فر از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید