امیر هادیان سفیده خوانی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924339 مدرک بین المللی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ مدرک بین المللی باریستا امیر هادیان

بیشتر بخوانید

علی نوری مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924338 مدرک بین المللی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ مدرک بین المللی باریستا علی نوری

بیشتر بخوانید

پانیذ آتشی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924337 مدرک بین المللی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ مدرک بین المللی باریستا پانیذ آتشی

بیشتر بخوانید

خدیجه فرج زاده کلهری مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924336 مدرک بین المللی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ مدرک بین المللی باریستا خدیجه فرج

بیشتر بخوانید

بیتا حیدری فارسانی مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924335 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا بیتا حیدری فارسانی گواهینامه

بیشتر بخوانید

سیدمحمدرضا قائمی مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924334 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا سیدمحمدرضا قائمی گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

نریمان اسدی عیدیوند مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924333 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا نریمان اسدی عیدیوند گواهینامه

بیشتر بخوانید

محمدرضا منصفی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924332 مدرک بین المللی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ مدرک بین المللی باریستا محمدرضا منصفی

بیشتر بخوانید

وحید رستمی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924331 مدرک بین المللی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ مدرک بین المللی باریستا وحید رستمی

بیشتر بخوانید

میلاد توشقانیان مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924330 مدرک بین المللی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ مدرک بین المللی باریستا میلاد توشقانیان

بیشتر بخوانید

الهه مهری لاسکی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924329 مدرک بین المللی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ مدرک بین المللی باریستا الهه مهری

بیشتر بخوانید

شهرزاد فدائیان مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924328 مدرک بین المللی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ مدرک بین المللی باریستا شهرزاد فدائیان

بیشتر بخوانید