روزبه مونسی روست قهوه | مدرک بین المللی رست قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A923936 دوره رُست و برشته کاری قهوه های تخصصی و تجاری روزبه مونسی گواهینامه دوره تخصصی فراوری

بیشتر بخوانید

سیدمحمد موسوی روست قهوه | مدرک بین المللی رست قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A923935 دوره رُست و برشته کاری قهوه های تخصصی و تجاری سیدمحمد موسوی گواهینامه دوره تخصصی فراوری

بیشتر بخوانید

فطانه بهروزیان روست قهوه | مدرک بین المللی رست قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A923934 دوره رُست و برشته کاری قهوه های تخصصی و تجاری فطانه بهروزیان گواهینامه دوره تخصصی فراوری

بیشتر بخوانید

روست قهوه محبوبه شریب زاده | مدرک بین المللی رست قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A923647 دوره رُست و برشته کاری قهوه های تخصصی و تجاری محبوبه شریب زاده گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

روست قهوه محمدرضا خاکبیز | مدرک بین المللی رست قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A923646 دوره رُست و برشته کاری قهوه های تخصصی و تجاری محمدرضا خاکبیز گواهینامه دوره تخصصی روست

بیشتر بخوانید

روست قهوه ایرج سهرابی فر | مدرک بین المللی رست قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A923508 دوره رُست و برشته کاری قهوه های تخصصی و تجاری ایرج سهرابی فر گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

روست قهوه میلاد بابایی سوره | مدرک بین المللی رست قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A923507 دوره رُست و برشته کاری قهوه های تخصصی و تجاری میلاد بابایی سوره گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

روست قهوه محسن کریمی نیا | مدرک بین المللی رست قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A923412 دوره رُست و برشته کاری قهوه های تخصصی و تجاری محسن کریمی نیا گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

روست قهوه سجاد هاشمی | مدرک بین المللی دوره رست و برشته کار قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A923411 دوره رُست و برشته کاری قهوه های تخصصی و تجاری سجاد هاشمی گواهینامه دوره تخصصی روست

بیشتر بخوانید

سپهر کریمی اصل | مدرک بین المللی رشته رست و فراوری قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A923237 دوره روست و فراوری قهوه های تخصصی و تجاری سپهر کریمی اصل گواهینامه دوره تخصصی رست

بیشتر بخوانید

علی مهجوریان | مدرک بین المللی رشته رست و فراوری قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A923236 دوره روست و فراوری قهوه های تخصصی و تجاری علی مهجوریان گواهینامه دوره تخصصی رست و

بیشتر بخوانید

محمدرضا سوزنگری | مدرک بین المللی رشته رست و فراوری قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A923154 دوره روست و فراوری قهوه های تخصصی و تجاری محمدرضا سوزنگری گواهینامه دوره تخصصی رست و

بیشتر بخوانید