آموزش رست قهوه | برشته کاری قهوه به روش تخصصی با تجهیزات فوق حرفه ای

روست قهوه – برشته کاری قهوه – فراوری قهوه آموزش رست قهوه | برشته کاری قهوه به روش تخصصی با

بیشتر بخوانید

فرزین شهلائی | مدرک بین المللی روست و فراوری قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A925617 فرزین شهلائی | مدرک بین المللی روست و فراوری قهوه های تخصصی و تجاری – “رُست”

بیشتر بخوانید

سعید خوش | مدرک بین المللی روست قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A925616 سعید خوش | مدرک بین المللی روست قهوه های تخصصی و تجاری – “رُست” “رست” دوره

بیشتر بخوانید

سیدمهدی حسینی پور حسین آبادی | مدرک بین المللی روست قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A925615 سیدمهدی حسینی پور حسین آبادی | مدرک بین المللی روست قهوه های تخصصی و تجاری –

بیشتر بخوانید

علی ساعدی مدرک بین المللی روست قهوه | آموزش رست قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A924832 دوره تخصصی آموزش رُست و برشته کاری قهوه های تخصصی و تجاری علی ساعدی مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

حمید باامید مدرک بین المللی روست قهوه | آموزش رست قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A924831 دوره تخصصی آموزش رُست و برشته کاری قهوه های تخصصی و تجاری حمید باامید مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

حسین ماسبی نیا مدرک بین المللی روست قهوه | آموزش رست قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A924830 دوره تخصصی آموزش رُست و برشته کاری قهوه های تخصصی و تجاری حسین ماسبی نیا مدرک بین

بیشتر بخوانید

حمید پرنده مدرک بین المللی روست قهوه | آموزش رست قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A924829 دوره تخصصی آموزش رُست و برشته کاری قهوه های تخصصی و تجاری حمید پرنده مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

ابوالفضل بهادری مدرک بین المللی روست قهوه | آموزش رست قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A924828 دوره تخصصی آموزش رُست و برشته کاری قهوه های تخصصی و تجاری ابوالفضل بهادری مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

سعید امینی مدرک بین المللی روست قهوه | آموزش رست قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A924600 دوره تخصصی آموزش رُست و برشته کاری قهوه های تخصصی و تجاری سعید امینی مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

نوید افضل پور مدرک بین المللی روست قهوه | آموزش رست قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A924343 دوره تخصصی آموزش رُست و برشته کاری قهوه های تخصصی و تجاری مدرک بین المللی روست قهوه

بیشتر بخوانید

محمدرضا تاجور مدرک بین المللی روست قهوه | آموزش رست قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A924342 دوره تخصصی آموزش رُست و برشته کاری قهوه های تخصصی و تجاری مدرک بین المللی روست قهوه

بیشتر بخوانید