مهران محسنی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924891 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی مهران محسنی مدرک

بیشتر بخوانید

علیرضا قاسمی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924890 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی علیرضا قاسمی مدرک

بیشتر بخوانید

سهیل حشمت مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924889 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی سهیل حشمت مدرک

بیشتر بخوانید

علیرضا شهیدیان مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924888 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی علیرضا شهیدیان مدرک

بیشتر بخوانید

زهرا عباس نژادئیلانجق مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924887 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی زهرا عباس نژادئیلانجق

بیشتر بخوانید

زهرا علی محمدی مدرک بین المللی | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924886 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا زهرا علی محمدی مدرک بین المللی باریستا |

بیشتر بخوانید

مجتبی خدادادی ارکوینی مدرک بین المللی | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924885 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مجتبی خدادادی ارکوینی مدرک بین المللی باریستا |

بیشتر بخوانید

شاهین مظلومی تکمه داش مدرک بین المللی قهوه های دمی | آموزش تخصصی بروئینگ، نسل سوم قهوه

شماره گواهینامه : P77A924876 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه شاهین مظلومی تکمه

بیشتر بخوانید

تینا سیفی مدرک بین المللی قهوه های دمی | آموزش تخصصی بروئینگ، نسل سوم قهوه

شماره گواهینامه : P77A924875 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه تینا سیفی مدرک

بیشتر بخوانید

الهه امجدی نیا مدرک بین المللی قهوه های دمی | آموزش تخصصی بروئینگ، نسل سوم قهوه

شماره گواهینامه : P77A924874 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه الهه امجدی نیا

بیشتر بخوانید

منصوره هرمزی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924873 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی منصوره هرمزی مدرک

بیشتر بخوانید

امیرشایان داودآبادی فراهانی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924872 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی امیرشایان داودآبادی فراهانی

بیشتر بخوانید