ایمان محبوبی کیا | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923262 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ ایمان محبوبی کیا گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

محمدرضا ع یوسفی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923261 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ محمدرضا ع یوسفی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

سید مصطفی سید حاتمی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923260 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ سید مصطفی سید حاتمی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و

بیشتر بخوانید

سیده روژان عطار حسینی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923259 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ سیده روژان عطار حسینی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و

بیشتر بخوانید

هدیه اکبری علون آبادی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923258 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ هدیه اکبری علون آبادی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و

بیشتر بخوانید

سمیرا مظفری | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923257 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ سمیرا مظفری گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم

بیشتر بخوانید

صبا محسنی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923256 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ صبا محسنی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم

بیشتر بخوانید

رویا محبوب | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923255 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ رویا محبوب گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم

بیشتر بخوانید

مهسا جعفری | مدرک بین المللی رشته صبحانه های ملل – ایرانی، ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A923254 دوره خصوصی آموزش صبحانه های بین المللی مهسا جعفری گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه های

بیشتر بخوانید

یزدان صادق زاده | مدرک بین المللی رشته صبحانه های ملل – ایرانی، ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A923253 دوره خصوصی آموزش صبحانه های بین المللی یزدان صادق زاده گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه

بیشتر بخوانید

علی بهروز | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923252 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت های باریستا علی بهروز گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید

امیرحسین زیره پور | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923251 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت های باریستا امیرحسین زیره پور گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ

بیشتر بخوانید