مهاجرت

آموزشآموزش باریستاآموزش کافی شاپاسلایدشوباریستاباریستا و مدیریت کافی شاپ

آموزش تخصصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط آموزشگاه

مدرسه قهوه ایران | خانه باریستا ایران آموزش تخصصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط آموزشگاه اولین مدرسه

Read More
آموزشآموزش صبحانه آمریکاییآموزش صبحانه ایتالیاییآموزش صبحانه بین المللیاسلایدشودوره تخصصی صبحانه

آموزش تخصصی صبحانه | اروپایی، آمریکایی و ایرانی

مدرسه آشپزی ایران | خانه باریستا ایران آموزش تخصصی صبحانه | اروپایی، آمریکایی و ایرانی مدرسه آشپزی ایران و خانه

Read More
آموزشدوره تخصصی باریستا خانگیلیست کامل هنرجویان

علی اصیل ادیب باریستا خانگی | آموزش قهوه و باریستا با مدرک بین المللی

علی اصیل ادیب باریستا خانگی شماره گواهینامه : P77A927056 دوره تخصصی آموزش “قهوه” و “باریستا خانگی” علی اصیل ادیب باریستا

Read More
آموزشدوره تخصصی باریستا خانگیلیست کامل هنرجویان

عقیق اصیل ادیب باریستا خانگی | آموزش قهوه و باریستا با مدرک بین المللی

عقیق اصیل ادیب باریستا خانگی شماره گواهینامه : P77A927055 دوره تخصصی آموزش “قهوه” و “باریستا خانگی” عقیق اصیل ادیب باریستا

Read More
آموزشدوره تخصصی باریستا خانگیلیست کامل هنرجویان

فاطمه کاظم زاده باریستا خانگی | آموزش قهوه و باریستا با مدرک بین المللی

فاطمه کاظم زاده باریستا خانگی شماره گواهینامه : P77A927054 دوره تخصصی آموزش “قهوه” و “باریستا خانگی” فاطمه کاظم زاده باریستا

Read More
آموزشدوره تخصصی باریستا خانگیلیست کامل هنرجویان

میترا موسوی نظری باریستا خانگی | آموزش قهوه و باریستا با مدرک بین المللی

میترا موسوی نظری باریستا خانگی شماره گواهینامه : P77A927053 دوره تخصصی آموزش “قهوه” و “باریستا خانگی” میترا موسوی نظری باریستا

Read More
آموزشدوره تخصصی باریستا خانگیلیست کامل هنرجویان

زهره سادات محمدی باریستا خانگی | آموزش قهوه و باریستا با مدرک بین المللی

زهره سادات محمدی باریستا خانگی شماره گواهینامه : P77A927052 دوره تخصصی آموزش “قهوه” و “باریستا خانگی” زهره سادات محمدی باریستا

Read More
آموزشدوره تخصصی باریستا خانگیلیست کامل هنرجویان

مجتبی حاج محمدی عربی زاده باریستا خانگی | آموزش قهوه و باریستا با مدرک بین المللی

مجتبی حاج محمدی عربی زاده باریستا خانگی شماره گواهینامه : P77A926742 دوره تخصصی آموزش “قهوه” و “باریستا خانگی” مجتبی حاج

Read More
آموزشدوره تخصصی باریستا خانگیلیست کامل هنرجویان

یسنا شهیدی باریستا خانگی | آموزش قهوه و باریستا با مدرک بین المللی

یسنا شهیدی باریستا خانگی شماره گواهینامه : P77A926741 دوره تخصصی آموزش “قهوه” و “باریستا خانگی” یسنا شهیدی باریستا خانگی |

Read More
آموزشآموزش باریستادوره تخصصی باریستا خانگیلیست کامل هنرجویان

محمود سندسی باریستای خانگی | آموزش قهوه و مهارت باریستا با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926312 دوره تخصصی آموزش “قهوه” و “باریستا خانگی” محمود سندسی باریستای خانگی | آموزش قهوه و مهارت

Read More
آموزشدوره تخصصی باریستا خانگیلیست کامل هنرجویان

مهتا سادات مهدیانی | آموزش قهوه و باریستای خانگی با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926205 دوره تخصصی آموزش “قهوه” و “باریستا خانگی” مهتا سادات مهدیانی | آموزش قهوه و باریستای خانگی

Read More
آموزشآموزش طراحی روی قهوهآموزش لاته آرتآموزش لته آرتطراحی روی قهوه ـ لاته آرتلیست کامل هنرجویان

پیمان علی حسینی | آموزش طراحی روی قهوه، لاته آرت با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926204 دوره خصوصی آموزش تخصصی لاته آرت طراحی روی قهوه – لته آرت پیمان علی حسینی |

Read More