مجتبی حاج محمدی عربی زاده باریستا خانگی | آموزش قهوه و باریستا با مدرک بین المللی

مجتبی حاج محمدی عربی زاده باریستا خانگی شماره گواهینامه : P77A926742 دوره تخصصی آموزش “قهوه” و “باریستا خانگی” مجتبی حاج

بیشتر بخوانید

یسنا شهیدی باریستا خانگی | آموزش قهوه و باریستا با مدرک بین المللی

یسنا شهیدی باریستا خانگی شماره گواهینامه : P77A926741 دوره تخصصی آموزش “قهوه” و “باریستا خانگی” یسنا شهیدی باریستا خانگی |

بیشتر بخوانید

محمود سندسی باریستای خانگی | آموزش قهوه و مهارت باریستا با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926312 دوره تخصصی آموزش “قهوه” و “باریستا خانگی” محمود سندسی باریستای خانگی | آموزش قهوه و مهارت

بیشتر بخوانید

مهتا سادات مهدیانی | آموزش قهوه و باریستای خانگی با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926205 دوره تخصصی آموزش “قهوه” و “باریستا خانگی” مهتا سادات مهدیانی | آموزش قهوه و باریستای خانگی

بیشتر بخوانید

پیمان علی حسینی | آموزش طراحی روی قهوه، لاته آرت با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926204 دوره خصوصی آموزش تخصصی لاته آرت طراحی روی قهوه – لته آرت پیمان علی حسینی |

بیشتر بخوانید

علی رضا پورصفری | آموزش طراحی روی قهوه، لاته آرت با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926203 دوره خصوصی آموزش تخصصی لاته آرت طراحی روی قهوه – لته آرت علی رضا پورصفری |

بیشتر بخوانید

پرستو بهرامی | آموزش طراحی روی قهوه، لاته آرت با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926202 دوره خصوصی آموزش تخصصی لاته آرت طراحی روی قهوه – لته آرت پرستو بهرامی | آموزش

بیشتر بخوانید

محمد صادقیان | آموزش تخصصی بستنی و آبمیوه با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926179 دوره تخصصی آموزش آبمیوه و بستنی فروشی محمد صادقیان | آموزش تخصصی بستنی و آبمیوه با

بیشتر بخوانید

علی زهره وند | آموزش تخصصی بستنی و آبمیوه با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926178 دوره تخصصی آموزش آبمیوه و بستنی فروشی علی زهره وند | آموزش تخصصی بستنی و آبمیوه

بیشتر بخوانید

مرتضی گیاه خواه | آموزش تخصصی بستنی و آبمیوه با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926177 دوره تخصصی آموزش آبمیوه و بستنی فروشی مرتضی گیاه خواه | آموزش تخصصی بستنی و آبمیوه

بیشتر بخوانید

سیدفرزاد حسینی کهنموئی | آموزش تخصصی بستنی و آبمیوه با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926176 دوره تخصصی آموزش آبمیوه و بستنی فروشی سیدفرزاد حسینی کهنموئی | آموزش تخصصی بستنی و آبمیوه

بیشتر بخوانید

صادق شریفی | آموزش تخصصی بستنی و آبمیوه با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926175 دوره تخصصی آموزش آبمیوه و بستنی فروشی صادق شریفی | آموزش تخصصی بستنی و آبمیوه با

بیشتر بخوانید