پیوند مولودی | آموزش تخصصی قهوه های دمی، بروئینگ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926083 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه پیوند مولودی |

بیشتر بخوانید

ندا شفیعی | آموزش تخصصی قهوه های دمی، بروئینگ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926082 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه ندا شفیعی |

بیشتر بخوانید

فرشته احمدی | آموزش تخصصی قهوه های دمی، بروئینگ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926081 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه فرشته احمدی |

بیشتر بخوانید

اسماعیل شاوی پور | آموزش تخصصی قهوه های دمی، بروئینگ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926080 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه اسماعیل شاوی پور

بیشتر بخوانید

سیدمحمدرضا سیدموسوی | آموزش طراحی روی قهوه، لاته آرت با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926079 دوره خصوصی آموزش تخصصی لاته آرت طراحی روی قهوه – لته آرت سیدمحمدرضا سیدموسوی | آموزش

بیشتر بخوانید

نیما صداقت کیش | آموزش طراحی روی قهوه، لاته آرت با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926078 دوره خصوصی آموزش تخصصی لاته آرت طراحی روی قهوه – لته آرت نیما صداقت کیش |

بیشتر بخوانید

سحر جی بوئی | آموزش طراحی روی قهوه، لاته آرت با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926045 دوره خصوصی آموزش تخصصی لاته آرت طراحی روی قهوه – لته آرت سحر جی بوئی |

بیشتر بخوانید

اسماعیل شاوی پور | آموزش طراحی روی قهوه، لاته آرت با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926044 دوره خصوصی آموزش تخصصی لاته آرت طراحی روی قهوه – لته آرت اسماعیل شاوی پور |

بیشتر بخوانید

حانیه حسنی | آموزش طراحی روی قهوه، لاته آرت با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926016 دوره خصوصی آموزش تخصصی لاته آرت طراحی روی قهوه – لته آرت حانیه حسنی | آموزش

بیشتر بخوانید

زینت سالاریفر | آموزش طراحی روی قهوه، لاته آرت با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926015 دوره خصوصی آموزش تخصصی لاته آرت طراحی روی قهوه – لته آرت زینت سالاریفر | آموزش

بیشتر بخوانید

علی پاشاپور خامنه | آموزش طراحی روی قهوه، لاته آرت با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926014 دوره خصوصی آموزش تخصصی لاته آرت طراحی روی قهوه – لته آرت علی پاشاپور خامنه |

بیشتر بخوانید

آرمین پورحبیب | آموزش طراحی روی قهوه، لاته آرت با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926013 دوره خصوصی آموزش تخصصی لاته آرت طراحی روی قهوه – لته آرت آرمین پورحبیب | آموزش

بیشتر بخوانید