نازنین فرخی جهان آباد قهوه دمی | آموزش تخصصی نسل سوم قهوه با مدرک بین المللی

نازنین فرخی جهان آباد قهوه دمی شماره گواهینامه : P77A926800 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی –

بیشتر بخوانید

سیدمحمدجواد ساجدی قهوه دمی | آموزش تخصصی نسل سوم قهوه با مدرک بین المللی

سیدمحمدجواد ساجدی قهوه دمی شماره گواهینامه : P77A926799 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم

بیشتر بخوانید

امیربهادر رجب فرد قهوه دمی | آموزش تخصصی نسل سوم قهوه با مدرک بین المللی

امیربهادر رجب فرد قهوه دمی شماره گواهینامه : P77A926798 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل

بیشتر بخوانید

سامان حدادی مقدم قهوه دمی | آموزش تخصصی نسل سوم قهوه با مدرک بین المللی

سامان حدادی مقدم قهوه دمی شماره گواهینامه : P77A926797 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل

بیشتر بخوانید

پرستو بهرامی قهوه دمی | آموزش تخصصی نسل سوم قهوه با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926238 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه پرستو بهرامی قهوه

بیشتر بخوانید

پیمان علی حسینی قهوه دمی | آموزش تخصصی نسل سوم قهوه با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926237 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه پیمان علی حسینی

بیشتر بخوانید

پیوند مولودی | آموزش تخصصی قهوه های دمی، بروئینگ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926083 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه پیوند مولودی |

بیشتر بخوانید

ندا شفیعی | آموزش تخصصی قهوه های دمی، بروئینگ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926082 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه ندا شفیعی |

بیشتر بخوانید

فرشته احمدی | آموزش تخصصی قهوه های دمی، بروئینگ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926081 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه فرشته احمدی |

بیشتر بخوانید

اسماعیل شاوی پور | آموزش تخصصی قهوه های دمی، بروئینگ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926080 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه اسماعیل شاوی پور

بیشتر بخوانید

شبنم فرحیدری | آموزش تخصصی قهوه های دمی، بروئینگ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925985 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه شبنم فرحیدری |

بیشتر بخوانید

راضیه سالاری | آموزش تخصصی قهوه های دمی، بروئینگ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925984 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه راضیه سالاری |

بیشتر بخوانید