علی زعفری

آموزشاخبارتقدیر و تجلیل هاعلی زعفریفنی حرفه ای

تقدیر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از مدیریت اولین مدرسه قهوه ایران

در راستای اهمیت مهارت آموزی صورت پذیرفت: تقدیر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از مدیریت اولین مدرسه

Read More
اخبارعلی زعفری

انتخابات اتحادیه آبمیوه بستنی و کافی شاپ تهران

“علی زعفری” انتخابات اتحادیه آبمیوه بستنی و کافی شاپ تهران انتخابات اتحادیه آبمیوه بستنی و کافی شاپ تهران #علی زعفری

Read More
آموزشآموزش باریستادوره تخصصی باریستا خانگیلیست کامل هنرجویان

باریستا خانگی ثریا شارقی | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923978 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” ثریا شارقی گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی خانم ثریا شارقی از

Read More
آموزشآموزش باریستادوره تخصصی باریستا خانگیلیست کامل هنرجویان

باریستا خانگی سارا آهنگر | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923977 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” سارا آهنگر گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی خانم سارا آهنگر از

Read More
آموزشآموزش باریستادوره تخصصی باریستا خانگیلیست کامل هنرجویان

باریستا خانگی فرزاد قهرمانی | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923976 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” فرزاد قهرمانی گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی آقای فرزاد قهرمانی از

Read More
آموزشآموزش باریستادوره تخصصی باریستا خانگیلیست کامل هنرجویان

باریستا خانگی محمدرضا درگزی | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923975 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” محمدرضا درگزی گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی آقای محمدرضا درگزی از

Read More
آموزشآموزش باریستادوره تخصصی باریستا خانگیلیست کامل هنرجویان

باریستا خانگی علی نورمحمدی | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923974 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” علی نورمحمدی گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی آقای علی نورمحمدی از

Read More
آموزشآموزش باریستادوره تخصصی باریستا خانگیلیست کامل هنرجویان

باریستا خانگی محمدرضا شعبانی | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923973 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” محمدرضا شعبانی گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی آقای محمدرضا شعبانی از

Read More
آموزشآموزش باریستادوره تخصصی باریستا خانگیلیست کامل هنرجویان

باریستا خانگی آرش خسروی کتوئی | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923972 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” آرش خسروی کتوئی گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی آقای آرش خسروی

Read More
آموزشآموزش باریستادوره تخصصی باریستا خانگیلیست کامل هنرجویان

باریستا خانگی مسعود جعفرزاده | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923971 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” مسعود جعفرزاده گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی آقای مسعود جعفرزاده از

Read More
آموزشآموزش باریستادوره تخصصی باریستا خانگیلیست کامل هنرجویان

باریستا خانگی مجید رحیمی | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923970 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” مجید رحیمی گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی آقای مجید رحیمی از

Read More
آموزشآموزش باریستادوره تخصصی باریستا خانگیلیست کامل هنرجویان

باریستا خانگی سمیه مرادی دانا | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923969 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” سمیه مرادی دانا گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی خانم سمیه مرادی

Read More