تقدیر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از مدیریت اولین مدرسه قهوه ایران

در راستای اهمیت مهارت آموزی صورت پذیرفت: تقدیر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از مدیریت اولین مدرسه

بیشتر بخوانید

انتخابات اتحادیه آبمیوه بستنی و کافی شاپ تهران

“علی زعفری” انتخابات اتحادیه آبمیوه بستنی و کافی شاپ تهران انتخابات اتحادیه آبمیوه بستنی و کافی شاپ تهران #علی زعفری

بیشتر بخوانید

باریستا خانگی ثریا شارقی | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923978 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” ثریا شارقی گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی خانم ثریا شارقی از

بیشتر بخوانید

باریستا خانگی سارا آهنگر | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923977 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” سارا آهنگر گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی خانم سارا آهنگر از

بیشتر بخوانید

باریستا خانگی فرزاد قهرمانی | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923976 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” فرزاد قهرمانی گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی آقای فرزاد قهرمانی از

بیشتر بخوانید

باریستا خانگی محمدرضا درگزی | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923975 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” محمدرضا درگزی گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی آقای محمدرضا درگزی از

بیشتر بخوانید

باریستا خانگی علی نورمحمدی | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923974 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” علی نورمحمدی گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی آقای علی نورمحمدی از

بیشتر بخوانید

باریستا خانگی محمدرضا شعبانی | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923973 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” محمدرضا شعبانی گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی آقای محمدرضا شعبانی از

بیشتر بخوانید

باریستا خانگی آرش خسروی کتوئی | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923972 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” آرش خسروی کتوئی گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی آقای آرش خسروی

بیشتر بخوانید

باریستا خانگی مسعود جعفرزاده | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923971 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” مسعود جعفرزاده گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی آقای مسعود جعفرزاده از

بیشتر بخوانید

باریستا خانگی مجید رحیمی | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923970 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” مجید رحیمی گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی آقای مجید رحیمی از

بیشتر بخوانید

باریستا خانگی سمیه مرادی دانا | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923969 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” سمیه مرادی دانا گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی خانم سمیه مرادی

بیشتر بخوانید