ندا رسائی فر | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923123 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ ندا رسائی فر گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

هادی باغبانی جویباری | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923122 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ هادی باغبانی جویباری گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

علی اشرفی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923121 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ علی اشرفی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

پوریا زارعی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923120 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ پوریا زارعی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

امیرحسین صابر | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923119 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ امیرحسین صابر گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

پویا حاجی عبدالباقی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923118 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ پویا حاجی عبدالباقی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

خلیل نیک منش | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923117 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ خلیل نیک منش گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

پویا موید | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923116 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ پویا موید گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

فرشاد حیدری بی صفر | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923115 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ فرشاد حیدری بی صفر گواهینامه دوره تخصصی قهوه و

بیشتر بخوانید

علی قاآنی | مدرک بین المللی رشته صبحانه های ملل

شماره گواهینامه : P77A923114 دوره خصوصی آموزش صبحانه های بین المللی علی قاآنی گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه های

بیشتر بخوانید

احد غفارزاده | مدرک بین المللی رشته صبحانه های ملل

شماره گواهینامه : P77A923113 دوره خصوصی آموزش صبحانه های بین المللی احد غفارزاده گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه های

بیشتر بخوانید

فاطمه صمدزاده | مدرک بین المللی رشته صبحانه های ملل

شماره گواهینامه : P77A923112 دوره خصوصی آموزش صبحانه های بین المللی فاطمه صمدزاده گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه های

بیشتر بخوانید