امیرعلی حسین زاده آذری باریستا | مدرک بین المللی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924203 مدرک بین المللی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ امیرعلی حسین زاده آذری گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

علی عزت قره لر باریستا | مدرک بین المللی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924203 مدرک بین المللی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ علی عزت قره لر گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

امیرحسین حبیبی باریستا | مدرک بین المللی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924202 مدرک بین المللی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ امیرحسین حبیبی گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

سیدامیرحسین احمدی باریستا | مدرک بین المللی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924201 مدرک بین المللی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ سیدامیرحسین احمدی گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

وحید شریفیان لاته آرت | مدرک بین المللی آموزش طراحی روی قهوه – لته آرت

شماره گواهینامه : P77A924200 دوره خصوصی آموزش لاته آرت طراحی روی قهوه – لته آرت وحید شریفیان latte Art |

بیشتر بخوانید

مجید علیرضایی لاته آرت | مدرک بین المللی آموزش طراحی روی قهوه – لته آرت

شماره گواهینامه : P77A924199 دوره خصوصی آموزش لاته آرت طراحی روی قهوه – لته آرت مجید علیرضایی latte Art |

بیشتر بخوانید

رضا کاریزی باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924198 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا رضا کاریزی گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی شاپ

بیشتر بخوانید

عرفان صفرزاده باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924197 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا عرفان صفرزاده گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی شاپ

بیشتر بخوانید

محمدحسین دژحسینی باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924196 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا محمدحسین دژحسینی گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی شاپ

بیشتر بخوانید

حمیدرضا ریگی زادگان باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924195 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ حمیدرضا ریگی زادگان گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

مسعود کاظمی باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924194 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ مسعود کاظمی گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

علی ملک نیا باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924193 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ علی ملک نیا گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید