آموزش کافی شاپ

آموزشآموزش 0 تا 100آموزش کافی شاپآموزش کسب و کار کافهآموزش کسب و کار کافی شاپکسب و کار رستورانکسب و کار کافی شاپلیست کامل هنرجویانمدیریت کسب و کار

ندا فاتحی مدیریت کافی شاپ | آموزش تخصصی کسب و کار کافه تیر 1402

ندا فاتحی مدیریت کافی شاپ شماره گواهینامه : P77A929023 ندا فاتحی مدیریت کافی شاپ | آموزش تخصصی کسب و کار

Read More
آموزشآموزش باریستاآموزش کافی شاپباریستا و مدیریت کافی شاپعناوین دوره های آموزشی

آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ 15 الی 18

مدرسه قهوه ایران | خانه باریستا ایران آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ 15

Read More
آموزشآموزش باریستاآموزش کافی شاپاسلایدشوباریستاباریستا و مدیریت کافی شاپ

آموزش تخصصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط آموزشگاه

مدرسه قهوه ایران | خانه باریستا ایران آموزش تخصصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط آموزشگاه اولین مدرسه

Read More
آموزشآموزش باریستاآموزش خصوصی کافی شاپ باریستاآموزش کافی شاپاسلایدشوباریستا

آموزش تخصصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

مدرسه قهوه ایران | خانه باریستا ایران آموزش تخصصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

Read More
آموزشآموزش باریستاآموزش کافی شاپاسلایدشوباریستاباریستا و مدیریت کافی شاپ

آموزش تخصصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ | تایم عصر 18 الی 21

مدرسه قهوه ایران | خانه باریستا ایران آموزش تخصصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ | تایم عصر 18 الی

Read More
آموزشآموزش باریستاآموزش کافی شاپباریستا و مدیریت کافی شاپلیست کامل هنرجویان

محمدجواد ملک پور باریستا | آموزش باریستایی، آموزش قهوه و آموزش مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A926490 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی محمدجواد ملک پور

Read More
آموزشآموزش باریستاآموزش کافی شاپباریستا و مدیریت کافی شاپلیست کامل هنرجویان

فرشید (شیرعلی) نوری باریستا | آموزش باریستایی، آموزش قهوه و آموزش کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A926378 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی فرشید (شیرعلی) نوری

Read More
آموزشآموزش باریستاآموزش کافی شاپباریستا و مدیریت کافی شاپلیست کامل هنرجویان

میلاد الحیالی باریستا | آموزش باریستایی، آموزش قهوه و آموزش کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A926321 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی میلاد الحیالی باریستا

Read More
آموزشآموزش باریستاآموزش کافی شاپباریستا و مدیریت کافی شاپلیست کامل هنرجویان

علی ونائی باریستا | آموزش باریستایی، آموزش قهوه و آموزش کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A926320 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی علی ونائی باریستا

Read More
آموزشآموزش باریستاآموزش کافی شاپباریستا و مدیریت کافی شاپلیست کامل هنرجویان

مسعود محمدی باریستا | آموزش باریستایی، آموزش قهوه و آموزش کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A926319 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی مسعود محمدی باریستا

Read More
آموزشآموزش باریستاآموزش کافی شاپباریستاباریستا و مدیریت کافی شاپلیست کامل هنرجویان

علی تقی زاده بهار | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926201 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی علی تقی زاده

Read More
آموزشآموزش باریستاآموزش کافی شاپباریستاباریستا و مدیریت کافی شاپلیست کامل هنرجویان

محمدرضا ابرقوئی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926200 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی محمدرضا ابرقوئی |

Read More