خاطره رضائی کوچکسرائی فست فود | آموزش پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی

خاطره رضائی کوچکسرائی فست فود شماره گواهینامه : P77A926755 خاطره رضائی کوچکسرائی فست فود | آموزش تخصصی پاستا، برگر، پیتزا

بیشتر بخوانید

حمید قوجالو فست فود | آموزش تخصصی پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926332 حمید قوجالو فست فود | آموزش تخصصی پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی گواهینامه آشپزی

بیشتر بخوانید

آرمان حکیمی فست فود | آموزش تخصصی پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926331 آرمان حکیمی فست فود | آموزش تخصصی پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی گواهینامه آشپزی

بیشتر بخوانید

ابراهیم ملک میرزائی فست فود | آموزش تخصصی پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926330 ابراهیم ملک میرزائی فست فود | آموزش تخصصی پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی گواهینامه

بیشتر بخوانید

والامهر اویسی فست فود | آموزش تخصصی پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926329 والامهر اویسی فست فود | آموزش تخصصی پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی گواهینامه آشپزی

بیشتر بخوانید

مریم جواهری فست فود | آموزش تخصصی پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926328 مریم جواهری فست فود | آموزش تخصصی پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی گواهینامه آشپزی

بیشتر بخوانید

زینب نبی ئی فست فود | آموزش تخصصی پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926327 زینب نبی ئی فست فود | آموزش تخصصی پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی گواهینامه

بیشتر بخوانید

امیرمحمد محمدی | آموزش تخصصی فست فود، پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926170 امیرمحمد محمدی | آموزش تخصصی فست فود، پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی گواهینامه آشپزی

بیشتر بخوانید

جمال رحمان شناس | آموزش تخصصی فست فود، پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926169 جمال رحمان شناس | آموزش تخصصی فست فود، پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی گواهینامه

بیشتر بخوانید

محمد قلی نسب | آموزش تخصصی فست فود، پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926168 محمد قلی نسب | آموزش تخصصی فست فود، پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی گواهینامه

بیشتر بخوانید

علیرضا یساول زاده طوسی | آموزش تخصصی فست فود، پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926167 علیرضا یساول زاده طوسی | آموزش تخصصی فست فود، پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

حسام فصیحی | آموزش تخصصی فست فود، پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925957 حسام فصیحی | آموزش تخصصی فست فود، پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی گواهینامه آشپزی

بیشتر بخوانید