گاناش پنیر

آموزشآموزش 0 تا 100آموزش تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپیلیست کامل هنرجویان

فاطمه امیری تاج آبادی کیک کافه ای | آموزش کیک های کافی شاپی مرداد 1402

فاطمه امیری تاج آبادی کیک کافه ای شماره گواهینامه : P77A929355 فاطمه امیری تاج آبادی کیک کافه ای | آموزش

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپیلیست کامل هنرجویان

مدیا نباتی کیک کافه ای | آموزش کیک های کافی شاپی مرداد 1402

مدیا نباتی کیک کافه ای شماره گواهینامه : P77A929354 مدیا نباتی کیک کافه ای | آموزش کیک های کافی شاپی

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپیلیست کامل هنرجویان

هاله حسین پور ابراهیمی کیک کافه ای | آموزش کیک های کافی شاپی مرداد 1402

هاله حسین پور ابراهیمی کیک کافه ای شماره گواهینامه : P77A929353 هاله حسین پور ابراهیمی کیک کافه ای | آموزش

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپیلیست کامل هنرجویان

زهرا ابن علیان کیک کافه ای | آموزش کیک های کافی شاپی مرداد 1402

زهرا ابن علیان کیک کافه ای شماره گواهینامه : P77A929352 زهرا ابن علیان کیک کافه ای | آموزش کیک های

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپیلیست کامل هنرجویان

سولماز نوری کیک کافه ای | آموزش کیک های کافی شاپی مرداد 1402

سولماز نوری کیک کافه ای شماره گواهینامه : P77A929351 سولماز نوری کیک کافه ای | آموزش کیک های کافی شاپی

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپیلیست کامل هنرجویانمهارت آموزی کودکان

امین رستم نژاد کیک کافه ای | آموزش کیک های کافی شاپی تیر 1402

امین رستم نژاد کیک کافه ای شماره گواهینامه : P77A928962 امین رستم نژاد کیک کافه ای | آموزش کیک های

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپیلیست کامل هنرجویانمهارت آموزی کودکان

سیدمحمد حسین یثربی کیک کافه ای | آموزش کیک های کافی شاپی تیر 1402

سیدمحمد حسین یثربی کیک کافه ای شماره گواهینامه : P77A928961 سیدمحمد حسین یثربی کیک کافه ای | آموزش کیک های

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپیلیست کامل هنرجویانمهارت آموزی کودکان

زینب ذبیح کیک کافه ای | آموزش کیک های کافی شاپی تیر 1402

زینب ذبیح کیک کافه ای شماره گواهینامه : P77A928960 زینب ذبیح کیک کافه ای | آموزش کیک های کافی شاپی

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپیلیست کامل هنرجویانمهارت آموزی کودکان

مهسا زارع پورمنشادی کیک کافه ای | آموزش کیک های کافی شاپی تیر 1402

مهسا زارع پورمنشادی کیک کافه ای شماره گواهینامه : P77A928959 مهسا زارع پورمنشادی کیک کافه ای | آموزش کیک های

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپیلیست کامل هنرجویانمهارت آموزی کودکان

مریم تفرجی کیک کافه ای | آموزش کیک های کافی شاپی تیر 1402

مریم تفرجی کیک کافه ای شماره گواهینامه : P77A928958 مریم تفرجی کیک کافه ای | آموزش کیک های کافی شاپی

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپیلیست کامل هنرجویانمهارت آموزی کودکان

نرگس طهانیان کیک کافه ای | آموزش کیک های کافی شاپی تیر 1402

نرگس طهانیان کیک کافه ای شماره گواهینامه : P77A928957 نرگس طهانیان کیک کافه ای | آموزش کیک های کافی شاپی

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپیلیست کامل هنرجویانمهارت آموزی کودکان

فاطمه انبارلوئی کیک کافه ای | آموزش کیک های کافی شاپی تیر 1402

فاطمه انبارلوئی کیک کافه ای شماره گواهینامه : P77A928956 فاطمه انبارلوئی کیک کافه ای | آموزش کیک های کافی شاپی

Read More