هزینه آموزش باریستا

آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

نوراله جاویداصل باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

نوراله جاویداصل باریستا شماره گواهینامه : P77A929595 نوراله جاویداصل باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

حامد هاشمی مقدم باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

حامد هاشمی مقدم باریستا شماره گواهینامه : P77A929594 حامد هاشمی مقدم باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

پارسا معدنی پور باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

پارسا معدنی پور باریستا شماره گواهینامه : P77A929593 پارسا معدنی پور باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

پارسا سلطانی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

پارسا سلطانی باریستا شماره گواهینامه : P77A929592 پارسا سلطانی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

آرمان زمان زاده باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

آرمان زمان زاده باریستا شماره گواهینامه : P77A929591 آرمان زمان زاده باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

برسام رنجبری باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

برسام رنجبری باریستا شماره گواهینامه : P77A929590 برسام رنجبری باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

سجاد جاویدان باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

سجاد جاویدان باریستا شماره گواهینامه : P77A929589 سجاد جاویدان باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

محمدامین نوروزی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

محمدامین نوروزی باریستا شماره گواهینامه : P77A929588 محمدامین نوروزی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

صدرا رحیمی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

صدرا رحیمی باریستا شماره گواهینامه : P77A929587 صدرا رحیمی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

شقایق برزگر باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

شقایق برزگر باریستا شماره گواهینامه : P77A929586 شقایق برزگر باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

نرگس حاجیلو باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

نرگس حاجیلو باریستا شماره گواهینامه : P77A929585 نرگس حاجیلو باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

فاطمه صومعه زاده باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

فاطمه صومعه زاده باریستا شماره گواهینامه : P77A929584 فاطمه صومعه زاده باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا

Read More