رحیمه دهنوی کافی شاپ | آموزش قهوه و مهارت باریستا اردیبهشت 1402

رحیمه دهنوی کافی شاپ شماره گواهینامه : P77A928466 رحیمه دهنوی کافی شاپ | آموزش قهوه و مهارت باریستا اردیبهشت 1402

بیشتر بخوانید

مینا دخانی کافی شاپ | آموزش قهوه و مهارت باریستا اردیبهشت 1402

مینا دخانی کافی شاپ شماره گواهینامه : P77A928465 مینا دخانی کافی شاپ | آموزش قهوه و مهارت باریستا اردیبهشت 1402

بیشتر بخوانید

سحر فرقانی کافی شاپ | آموزش قهوه و مهارت باریستا اردیبهشت 1402

سحر فرقانی کافی شاپ شماره گواهینامه : P77A928464 سحر فرقانی کافی شاپ | آموزش قهوه و مهارت باریستا اردیبهشت 1402

بیشتر بخوانید

وحید رحیمی کافی شاپ | آموزش قهوه و مهارت باریستا اردیبهشت 1402

وحید رحیمی کافی شاپ شماره گواهینامه : P77A928463 وحید رحیمی کافی شاپ | آموزش قهوه و مهارت باریستا اردیبهشت 1402

بیشتر بخوانید

خشایار خداوردی کافی شاپ | آموزش قهوه و مهارت باریستا اردیبهشت 1402

خشایار خداوردی کافی شاپ شماره گواهینامه : P77A928462 خشایار خداوردی کافی شاپ | آموزش قهوه و مهارت باریستا اردیبهشت 1402

بیشتر بخوانید

امیرسالار علاالدین کافی شاپ | آموزش قهوه و مهارت باریستا اردیبهشت 1402

امیرسالار علاالدین کافی شاپ شماره گواهینامه : P77A928461 امیرسالار علاالدین کافی شاپ | آموزش قهوه و مهارت باریستا اردیبهشت 1402

بیشتر بخوانید

پوریا حسن آبادی کافی شاپ | آموزش قهوه و مهارت باریستا اردیبهشت 1402

پوریا حسن آبادی کافی شاپ شماره گواهینامه : P77A928460 پوریا حسن آبادی کافی شاپ | آموزش قهوه و مهارت باریستا

بیشتر بخوانید

امین رضائی کافی شاپ | آموزش قهوه و مهارت باریستا اردیبهشت 1402

امین رضائی کافی شاپ شماره گواهینامه : P77A928459 امین رضائی کافی شاپ | آموزش قهوه و مهارت باریستا اردیبهشت 1402

بیشتر بخوانید

علی عطائی فر کافی شاپ | آموزش قهوه و مهارت باریستا اردیبهشت 1402

علی عطائی فر کافی شاپ شماره گواهینامه : P77A928458 علی عطائی فر کافی شاپ | آموزش قهوه و مهارت باریستا

بیشتر بخوانید

محمد افشاری کافی شاپ | آموزش قهوه و مهارت باریستا اردیبهشت 1402

محمد افشاری کافی شاپ شماره گواهینامه : P77A928457 محمد افشاری کافی شاپ | آموزش قهوه و مهارت باریستا اردیبهشت 1402

بیشتر بخوانید

امیرعباس خیرخواه مرقی کافی شاپ | آموزش قهوه و مهارت باریستا اردیبهشت 1402

امیرعباس خیرخواه مرقی کافی شاپ شماره گواهینامه : P77A928456 امیرعباس خیرخواه مرقی کافی شاپ | آموزش قهوه و مهارت باریستا

بیشتر بخوانید

امیرحسین نوری فرید کافی شاپ | آموزش قهوه و مهارت باریستا اردیبهشت 1402

امیرحسین نوری فرید کافی شاپ شماره گواهینامه : P77A928455 امیرحسین نوری فرید کافی شاپ | آموزش قهوه و مهارت باریستا

بیشتر بخوانید