محمدامین قائدی باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924186 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ محمدامین قائدی گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

کامل ابراهیمی باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924185 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ کامل ابراهیمی گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

پیمان خدائی باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924184 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ پیمان خدائی گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

فاطمه رحمانی مطلق باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924183 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ فاطمه رحمانی مطلق گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

محمدهادی رضایی مروی لاته آرت | مدرک بین المللی آموزش طراحی روی قهوه لته آرت

شماره گواهینامه : P77A924182 دوره خصوصی آموزش لاته آرت طراحی روی قهوه – لته آرت محمدهادی رضایی مروی latte Art

بیشتر بخوانید

وحید کاظمی مجد لاته آرت | مدرک بین المللی آموزش طراحی روی قهوه لته آرت

شماره گواهینامه : P77A924181 دوره خصوصی آموزش لاته آرت طراحی روی قهوه – لته آرت وحید کاظمی مجد latte Art

بیشتر بخوانید

آرش لنگری لاته آرت | مدرک بین المللی آموزش طراحی روی قهوه لته آرت

شماره گواهینامه : P77A924180 دوره خصوصی آموزش لاته آرت طراحی روی قهوه – لته آرت آرش لنگری latte Art | گواهینامه

بیشتر بخوانید

حسین ایمانی باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924179 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا حسین ایمانی گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی شاپ

بیشتر بخوانید

سینا زرگرزاده باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924178 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا سینا زرگرزاده گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی شاپ

بیشتر بخوانید

عرشیا بیگ نژاد باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924177 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا عرشیا بیگ نژاد گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی

بیشتر بخوانید

محمدرضا صادقی علیشاه باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924176 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا محمدرضا صادقی علیشاه گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی

بیشتر بخوانید

فرشته حسینی نیک باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924175 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا فرشته حسینی نیک گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی

بیشتر بخوانید