حامد فیاضی سرابی | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A922452 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت آقای  حامد فیاضی سرابی  از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

مهدی دهباشی | مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A921382

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : مهدی دهباشی

نام لاتین : Mehdi Dehbashi

بیشتر بخوانید

محمد سعید فضل زرندی | مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A921372

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : محمد سعید فضل زرندی

نام لاتین : Mohammad Saeid Fazl Zarandi

بیشتر بخوانید

فریبرز ذوالقدری | مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A921371

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : فریبرز ذوالقدری

نام لاتین : Fariborz Zolghadri

بیشتر بخوانید

مهدی اختیاری | مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A921346

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : مهدی اختیاری

نام لاتین : Mehdi Ekhtiari

بیشتر بخوانید

جواد قره ضیاالدینی | مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A921296

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : جواد قره ضیاالدینی

نام لاتین : Javad Gharahziaeddini

بیشتر بخوانید

سید داوین بصام تبار | مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A921289

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سید داوین بصام تبار

نام لاتین : Seyyed Davin Bassam Tabar

بیشتر بخوانید

لادن نداف پور | مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A921276

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : لادن نداف پور

نام لاتین : ladan nadafpour

بیشتر بخوانید

مرتضی بهمنی دهکردی | مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A921217

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : مرتضی بهمنی دهکردی

نام لاتین : morteza bahmani dehkordi

بیشتر بخوانید

ودود داوودی | مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A921179

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : ودود داوودی

نام لاتین : Vadood Davoodi

بیشتر بخوانید

الیاس بلوک | مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A921178

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : الیاس بلوک

نام لاتین : Elyas bolouk

بیشتر بخوانید

سید ایوب ابونجمی | مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A921140

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سید ایوب ابونجمی

نام لاتین : Ayoob Aboonajmi

بیشتر بخوانید