ایمان پیشه ور باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924078 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ ایمان پیشه ور گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

مصطفی یعقوبیان باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924077 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ مصطفی یعقوبیان گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

هاشم زیرک مزیکی باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924076 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ هاشم زیرک مزیکی گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

محمدامین حامدنیا باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924075 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ محمدامین حامدنیا گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

امیرحسین نیک راه باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924073 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا امیرحسین نیک راه گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی

بیشتر بخوانید

محمدامین زند وکیلی باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924072 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا محمدامین زند وکیلی گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی

بیشتر بخوانید

آریانه روشن ضمیر باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924071 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا آریانه روشن ضمیر گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی

بیشتر بخوانید

فرخنده امیری باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924070 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ فرخنده امیری گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

مجتبی محمود عشیری باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924069 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ مجتبی محمود عشیری گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

مهدی حسین نژاد باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924068 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ مهدی حسین نژاد گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

سها مویدی نیا باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924065 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ سها مویدی نیا گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

علی صدرزاده باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924064 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ علی صدرزاده گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید