آیدین تقی پور | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A922176 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای آیدین تقی پور از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

جواد قره ضیاالدینی | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A922112 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای جواد قره ضیاالدینی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

محمدحسن نجف | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A922096 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای محمدحسن نجف از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

تبریز – آموزش حرفه ای میکسولوژی و نوشیدنی های سرد با مجوز فنی حرفه ای

مدرک مدرسه قهوه و خانه باریستا ایران و مدرک بین المللی از سازمان فنی حرفه ای کشور برای کسانی که

بیشتر بخوانید

ابراهیم صیدی خندان قلی | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A922081 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای ابراهیم صیدی خندان قلی از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

شهر شیراز | آموزش حرفه ای میکسولوژی و میکسولوژی مولکولی با مجوز فنی حرفه ای در شهر شیراز

مدرک مدرسه قهوه و خانه باریستا ایران و مدرک بین المللی از سازمان فنی حرفه ای کشور برای کسانی که

بیشتر بخوانید

سعید صفاییان | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A921881 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای سعید صفاییان از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید