علی ذوقی | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه علی ذوقی : P77A922950 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت آقای علی ذوقی از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

حسین قدم خیر پروری | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه حسین قدم خیر پروری : P77A922949 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت آقای حسین قدم خیر

بیشتر بخوانید

پارسا شهبازیان | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه پارسا شهبازیان : P77A922914 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت آقای پارسا شهبازیان از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

لیلا سادات مظلوم | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه لیلا سادات مظلوم: P77A922883 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم لیلا سادات مظلوم از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

محمد امین حراف | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه محمد امین حراف: P77A922882 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای محمد امین حراف از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

علیرضا میکائیلی نیا | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه علیرضا میکائیلی نیا: P77A922881 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای علیرضا میکائیلی نیا از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

علی فاتحی توبکانلو | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه علی فاتحی توبکانلو: P77A922880 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای علی فاتحی توبکانلو از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

مهدی سرهادی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه مهدی سرهادی: P77A922879 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای مهدی سرهادی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

مصطفی صدر جهانی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه مصطفی صدر جهانی: P77A922878 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای مصطفی صدر جهانی از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

مجتبی سلطانی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه مجتبی سلطانی: P77A922877 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای مجتبی سلطانی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

آرمان اسماعیلی متین | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه آرمان اسماعیلی متین: P77A922876 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای آرمان اسماعیلی متین از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

محمد مهدی محمدی | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه محمد مهدی محمدی : P77A922872 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت آقای محمد مهدی محمدی از مدرسه

بیشتر بخوانید