پوریا محمدی پورفرد | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A921866 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای پوریا محمدی پورفرد از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

پارسا امینی | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A921835 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای پارسا امینی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

آرش کشوری | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A921834 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای آرش کشوری از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

سید محمد طاهری | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A921833 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای سید محمد طاهری از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

احمد عباس زاده راد | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A921818 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای احمد عباس زاده راد از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

حامد زرینه | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A921811 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای حامد زرینه از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

نیما پندآموز | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A921810 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای نیما پندآموز از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

مهدی خراسانی | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A921802 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای مهدی خراسانی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

امیر راد | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A921780 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای امیر راد از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

پدرام آزموده | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A921750 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای پدرام آزموده از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید