آموزش میکسولوژی

آموزشآموزش میکسولوژیدوره تخصصی نوشیدنی های سردلیست کامل هنرجویان

ارشیا هوشمندی میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926361 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology ارشیا هوشمندی میکسولوژی | آموزش

Read More
آموزشآموزش میکسولوژیدوره تخصصی نوشیدنی های سردلیست کامل هنرجویان

ریحانه اسمعیل میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926359 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology ریحانه اسمعیل میکسولوژی | آموزش

Read More
آموزشآموزش میکسولوژیدوره تخصصی نوشیدنی های سردلیست کامل هنرجویان

پروین روحی زاده میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926358 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology پروین روحی زاده میکسولوژی |

Read More
آموزشآموزش میکسولوژیدوره تخصصی نوشیدنی های سردلیست کامل هنرجویان

رسول برجی میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926326 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology رسول برجی میکسولوژی | آموزش

Read More
آموزشآموزش میکسولوژیدوره تخصصی نوشیدنی های سردلیست کامل هنرجویان

علی مقدمی میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926325 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology علی مقدمی میکسولوژی | آموزش

Read More
آموزشآموزش میکسولوژیدوره تخصصی نوشیدنی های سردلیست کامل هنرجویان

پیمان سلامیه میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926324 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology پیمان سلامیه میکسولوژی | آموزش

Read More
آموزشآموزش میکسولوژیدوره تخصصی نوشیدنی های سردلیست کامل هنرجویان

مریم جواهری میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926323 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology مریم جواهری میکسولوژی | آموزش

Read More
آموزشآموزش میکسولوژیدوره تخصصی نوشیدنی های سردلیست کامل هنرجویان

پریا حسینی کیونانی میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926322 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology پریا حسینی کیونانی میکسولوژی |

Read More
آموزشآموزش میکسولوژیلیست کامل هنرجویان

سعید صفاری میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926241 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology سعید صفاری میکسولوژی | آموزش

Read More
آموزشآموزش بارتندریآموزش میکسولوژیدوره تخصصی نوشیدنی های سردلیست کامل هنرجویانمیکسولوژی مولکولی

شهریار جوادی | آموزش میکسولوژی و نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926172 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology شهریار جوادی | آموزش میکسولوژی

Read More
آموزشآموزش بارتندریآموزش میکسولوژیدوره تخصصی نوشیدنی های سردلیست کامل هنرجویانمیکسولوژی مولکولی

جواد عابدین زاده | آموزش میکسولوژی و نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926171 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology جواد عابدین زاده | آموزش

Read More
آموزشآموزش بارتندریآموزش میکسولوژیدوره تخصصی نوشیدنی های سردلیست کامل هنرجویانمیکسولوژی مولکولی

سجاد آقازمانی | آموزش میکسولوژی و نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926057 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology سجاد آقازمانی | آموزش میکسولوژی

Read More