فرید شاهسوند مراغه | مدرک بین المللی رشته آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923094 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا فرید شاهسوند مراغه گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا

بیشتر بخوانید

پارسا پیرانفر | مدرک بین المللی رشته آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923058 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا پارسا پیرانفر گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا و

بیشتر بخوانید

حسن موسی زاده | مدرک بین المللی رشته آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923057 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا حسن موسی زاده گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا

بیشتر بخوانید

حمیدرضا باقری مرنی | مدرک بین المللی رشته آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923056 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا حمیدرضا باقری مرنی گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا

بیشتر بخوانید

مهدی اکبری | مدرک بین المللی رشته آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و پیتزا ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923055 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا مهدی اکبری گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا و

بیشتر بخوانید

سید امیرحسین حسینی کشکا | مدرک بین المللی رشته آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و پیتزا ایتالیایی

شماره گواهینامه دوره آشپزی سید امیرحسین حسینی کشکا : P77A922991 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا و پیتزا آقای سید امیرحسین

بیشتر بخوانید

آرش الهدادی | مدرک بین المللی رشته آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و پیتزا ایتالیایی

شماره گواهینامه دوره آشپزی آرش الهدادی : P77A922990 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا و پیتزا آقای آرش الهدادی از مدرسه

بیشتر بخوانید

کوروش محمد غریبان | مدرک بین المللی رشته آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و پیتزا ایتالیایی

شماره گواهینامه دوره آشپزی کوروش محمد غریبان : P77A922989 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا و پیتزا آقای کوروش محمد غریبان

بیشتر بخوانید

امیرحسین عسگری طبائی | مدرک بین المللی رشته آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و پیتزا ایتالیایی

شماره گواهینامه دوره آشپزی امیرحسین عسگری طبائی : P77A922988 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا و پیتزا آقای امیرحسین عسگری طبائی

بیشتر بخوانید

علیرضا میکائیلی نیا | مدرک بین المللی رشته آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و پیتزا ایتالیایی

شماره گواهینامه دوره آشپزی علیرضا میکائیلی نیا : P77A922962 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا و پیتزا آقای علیرضا میکائیلی نیا

بیشتر بخوانید

امین سلیم | مدرک بین المللی رشته آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و پیتزا ایتالیایی

شماره گواهینامه دوره آشپزی امین سلیم : P77A922961 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا آقای امین سلیم

بیشتر بخوانید

الیاس آفرین زاد | مدرک تخصصی پیتزا حرفه ای ایتالیایی-آمریکایی

شماره گواهینامه الیاس آفرین زاد : P77A922951 گواهینامه تخصصی پیتزا حرفه ای ایتالیایی-آمریکایی آقای الیاس آفرین زاد از مدرسه قهوه

بیشتر بخوانید