فست فود کاظم فرازی | مدرک آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A924052 دوره آموزش آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا و فست فود کاظم فرازی گواهینامه آشپزی تخصصی

بیشتر بخوانید

فست فود علی غفاری | مدرک آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A924051 دوره آموزش آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا و فست فود علی غفاری گواهینامه آشپزی تخصصی

بیشتر بخوانید

ناهید فتاحی صبحانه | مدرک بین المللی دوره صبحانه ایرانی، ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A924001 دوره خصوصی آموزش صبحانه های بین المللی ناهید فتاحی گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه ملل

بیشتر بخوانید

مریم فتاحی صبحانه | مدرک بین المللی دوره صبحانه ایرانی، ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A924000 دوره خصوصی آموزش صبحانه های بین المللی مریم فتاحی گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه ملل

بیشتر بخوانید

سوده رستم زاد صبحانه | مدرک بین المللی دوره صبحانه ایرانی، ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A923950 دوره خصوصی آموزش صبحانه های بین المللی سوده رستم زاد گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه

بیشتر بخوانید

فاطمه فتحعلی کاشی صبحانه | مدرک بین المللی دوره صبحانه ایرانی، ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A923949 دوره خصوصی آموزش صبحانه های بین المللی فاطمه فتحعلی کاشی گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه

بیشتر بخوانید

پروین باوندپور چله صبحانه | مدرک بین المللی دوره صبحانه ایرانی، ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A923948 دوره خصوصی آموزش صبحانه های بین المللی پروین باوندپور چله گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه

بیشتر بخوانید

شهریار کوثری صبحانه | مدرک بین المللی دوره صبحانه ایرانی، ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A923947 دوره خصوصی آموزش صبحانه های بین المللی شهریار کوثری  گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه ملل

بیشتر بخوانید

فست فود سیدنیما اعتمادزاده | مدرک آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923932 دوره آموزش آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا و فست فود سیدنیما اعتمادزاده گواهینامه آشپزی تخصصی

بیشتر بخوانید

فست فود رضا علوی | مدرک آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923918 دوره آموزش آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا و فست فود رضا علوی گواهینامه آشپزی تخصصی

بیشتر بخوانید

فست فود هادی باغیانی | مدرک آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923917 دوره آموزش آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا و فست فود هادی باغیانی گواهینامه آشپزی تخصصی

بیشتر بخوانید

فست فود منصور علی نژاد | مدرک آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923787 دوره آموزش آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا و فست فود منصور علی نژاد گواهینامه آشپزی

بیشتر بخوانید