کسب و کار

آموزشحرفه رستوران داریحرفه کافه داریکسب و کار رستورانکسب و کار کافی شاپلیست کامل هنرجویانمدیریت کسب و کارمدیریت کسب و کار کافه و رستوران

محمد کشاورز کرکان مدرک بین المللی مدیریت | دوره تخصصی کسب و کار کافه و رستوران

شماره گواهینامه : P77A924625 دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران با مدرک بین المللی محمد کشاورز کرکان

Read More
آموزشحرفه رستوران داریحرفه کافه داریکسب و کار رستورانکسب و کار کافی شاپلیست کامل هنرجویانمدیریت کسب و کارمدیریت کسب و کار کافه و رستوران

حسین محمدی مدرک بین المللی مدیریت | دوره تخصصی کسب و کار کافه و رستوران

شماره گواهینامه : P77A924624 دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران با مدرک بین المللی حسین محمدی مدرک

Read More
آموزشحرفه رستوران داریحرفه کافه داریکسب و کار رستورانکسب و کار کافی شاپلیست کامل هنرجویانمدیریت کسب و کارمدیریت کسب و کار کافه و رستوران

یاسمن یونسی مدرک بین المللی مدیریت | دوره تخصصی کسب و کار کافه و رستوران

شماره گواهینامه : P77A924623 دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران با مدرک بین المللی یاسمن یونسی مدرک

Read More
آموزشحرفه رستوران داریحرفه کافه داریکسب و کار رستورانکسب و کار کافی شاپلیست کامل هنرجویانمدیریت کسب و کارمدیریت کسب و کار کافه و رستوران

سامان نعیمی اکبر مدرک بین المللی مدیریت | دوره تخصصی کسب و کار کافه و رستوران

شماره گواهینامه : P77A924448 دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران با مدرک بین المللی مدرک بین المللی

Read More
آموزشحرفه رستوران داریحرفه کافه داریکسب و کار رستورانکسب و کار کافی شاپلیست کامل هنرجویانمدیریت کسب و کارمدیریت کسب و کار کافه و رستوران

مهدی سلیمی هیزجی مدرک بین المللی مدیریت | دوره تخصصی کسب و کار کافه و رستوران

شماره گواهینامه : P77A924447 دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران با مدرک بین المللی مدرک بین المللی

Read More
آموزشحرفه رستوران داریحرفه کافه داریکسب و کار رستورانکسب و کار کافی شاپمدیریت کسب و کارمدیریت کسب و کار کافه و رستوران

فاطمه آسن مدرک بین المللی مدیریت کسب و کار | دوره تخصصی کسب و کار کافه و رستوران

شماره گواهینامه : P77A924274 دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران با مدرک بین المللی مدرک بین المللی

Read More
آموزشحرفه رستوران داریحرفه کافه داریکسب و کار رستورانکسب و کار کافی شاپمدیریت کسب و کارمدیریت کسب و کار کافه و رستوران

زینب غلاث مدرک بین المللی مدیریت کسب و کار | دوره تخصصی کسب و کار کافه و رستوران

شماره گواهینامه : P77A924273 دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران با مدرک بین المللی مدرک بین المللی

Read More
حرفه رستوران داریحرفه کافه داریکسب و کار رستورانکسب و کار کافی شاپلیست کامل هنرجویانمدیریت کسب و کارمدیریت کسب و کار کافه و رستوران

مجید مرادی مدیریت کسب و کار | مدرک بین المللی دوره کسب و کار کافه و رستوران

شماره گواهینامه : P77A924134 دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران مجید مرادی گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کسب

Read More
آموزشحرفه رستوران داریحرفه کافه داریکسب و کار رستورانکسب و کار کافی شاپلیست کامل هنرجویانمدیریت کسب و کارمدیریت کسب و کار کافه و رستوران

فرهاد داداشی مدیریت کسب و کار | مدرک بین المللی دوره کسب و کار کافه و رستوران

شماره گواهینامه : P77A924133 دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران فرهاد داداشی گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کسب

Read More
آموزشحرفه رستوران داریحرفه کافه داریکسب و کار رستورانکسب و کار کافی شاپلیست کامل هنرجویانمدیریت کسب و کارمدیریت کسب و کار کافه و رستوران

مدیریت کسب و کار مهتاب علینژاد | مدرک بین المللی دوره کسب و کار کافه و رستوران

شماره گواهینامه : P77A923794 دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران مهتاب علینژاد گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کسب

Read More
آموزشحرفه رستوران داریحرفه کافه داریکسب و کار رستورانکسب و کار کافی شاپلیست کامل هنرجویانمدیریت کسب و کارمدیریت کسب و کار کافه و رستوران

مدیریت کسب و کار حامد فریدفر | مدرک بین المللی دوره کسب و کار کافه و رستوران

شماره گواهینامه : P77A923786 دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران حامد فریدفر گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کسب

Read More
آموزشحرفه رستوران داریحرفه کافه داریکسب و کار رستورانکسب و کار کافی شاپلیست کامل هنرجویانمدیریت کسب و کارمدیریت کسب و کار کافه و رستوران

مدیریت کسب و کار آرزو رفیعی زاده | مدرک بین المللی دوره کسب و کار کافه و رستوران

شماره گواهینامه : P77A923769 دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران آرزو رفیعی زاده گواهینامه دوره تخصصی مدیریت

Read More