یاسین قادری | مدرک بین المللی رشته قهوه های دمی – موج سوم، بروئینگ

شماره گواهینامه : P77A923096 دوره آموزش بروئینگ – قهوه های دمی – موج سوم قهوه یاسین قادری گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

پرهام پروین | مدرک بین المللی رشته قهوه های دمی – موج سوم، بروئینگ

شماره گواهینامه : P77A923095 دوره آموزش بروئینگ – قهوه های دمی – موج سوم قهوه پرهام پروین گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

علی بیژنی | مدرک بین المللی رشته قهوه های دمی – موج سوم، بروئینگ

شماره گواهینامه : P77A923091 دوره آموزش بروئینگ – قهوه های دمی – موج سوم قهوه علی بیژنی گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

میثم مرادی | مدرک بین المللی رشته قهوه های دمی – موج سوم، بروئینگ

شماره گواهینامه دوره بروئینگ میثم مرادی : P77A923039 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم –

بیشتر بخوانید

مهدی هاشمی | مدرک بین المللی رشته قهوه های دمی – موج سوم، بروئینگ

شماره گواهینامه دوره بروئینگ مهدی هاشمی : P77A923021 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم –

بیشتر بخوانید

گلناز باقریان | مدرک بین المللی رشته قهوه های دمی – موج سوم، بروئینگ

شماره گواهینامه دوره بروئینگ گلناز باقریان : P77A922964 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم –

بیشتر بخوانید