محمود محمدی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه : P77A922186 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا محمود محمدی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

احمد حسین زاده | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه : P77A922165 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا احمد حسین زاده از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

دانیال رمضانی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه : P77A922121 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا دانیال رمضانی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

روح الله سبزی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه : P77A922014 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا روح الله سبزی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

ثمین موسوی حسنی | دوره تخصصی آموزش پاستا و سالاد

شماره گواهینامه : P77A921989 گواهینامه آموزش دوره تخصصی پاستا و سالاد خانم ثمین موسوی حسنی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

مریم علمی | دوره تخصصی آموزش پاستا و سالاد

شماره گواهینامه : P77A921988 گواهینامه آموزش دوره تخصصی پاستا و سالاد خانم مریم علمی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

علی سلامت | دوره تخصصی آموزش پاستا و سالاد

شماره گواهینامه : P77A921987 گواهینامه آموزش دوره تخصصی پاستا و سالاد آقای علی سلامت از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

مهدی علی نصراللهی | دوره تخصصی آموزش پاستا و سالاد

شماره گواهینامه : P77A921986 گواهینامه آموزش دوره تخصصی پاستا و سالاد آقای مهدی علی نصراللهی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

سجاد نصیری | دوره تخصصی آموزش پاستا و سالاد

شماره گواهینامه : P77A921985 گواهینامه آموزش دوره تخصصی پاستا و سالاد آقای سجاد نصیری از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

کاوه محمدی | دوره تخصصی آموزش پاستا و سالاد

شماره گواهینامه : P77A921984 گواهینامه آموزش دوره تخصصی پاستا و سالاد آقای کاوه محمدی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید