فریده غفاری | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A921896 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه خانم فریده غفاری از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School In

بیشتر بخوانید

محمد سجاد بهرامیان | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A921875 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای محمد سجاد بهرامیان از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

دوره آموزش صبحانه توسط خانه باریستا ایران

دوره آموزش صبحانه توسط خانه باریستا ایران آموزش تخصصی صبحانه | آموزش صبحانه های اروپایی و آمریکایی – با پنج مدرک

بیشتر بخوانید

محمد رضا مهدی طوسی | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A921848 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای محمد رضا مهدی طوسی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

وریا چناره | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A921779 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای وریا چناره از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School In

بیشتر بخوانید

زلفا ایزدی | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A921778 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه خانم زلفا ایزدی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

سحر روحانی | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A921777 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه خانم سحر روحانی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School In

بیشتر بخوانید

محمد مشهدی خلردی | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A921730 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای محمد مشهدی خلردی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه سید موسی الرضا شمس آبادی

شماره گواهینامه : P77A921705 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای سید موسی الرضا شمس آبادی از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه محسن نخجیری

شماره گواهینامه : P77A921613 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای محسن نخجیری از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید