تابلوی اعلاناتنتایج آزمون فنی حرفه ای

قبول شدگان نهايي آزمون های آنلاین و عملی فنی حرفه ای مدرسه قهوه ایران تا فروردین 98

 قبول شدگان نهايي آزمون های آنلاین و عملی فنی حرفه ای مدرسه قهوه ایران تا فروردین 98

 قبول شدگان

 قبول شدگان نهايي آزمون های آنلاین و عملی فنی حرفه ای مدرسه قهوه ایران تا فروردین 98

خبر فوری : به اطلاع تمامی قبول شدگان در آزمون آنلاین و عملی فنی حرفه ای تا تاریخ 98/01/01 شرکت نموده و نمره قبولی کسب کرده اند، می رساند که جهت دریافت گواهینامه خود با در دست داشتن مدارک شناسایی به یکی از مراکز فنی و حرفه ای مراجعه نمایید.

ردیفنامنام خانوادگیجنسیتنام پدرنام حرفهنمرهنمره عملینمره نهاییتایید قبولی
1بهمنفرامرزی سانجودمردمحمداشپز درجه 1609586.25تایید
2سید محمدسیروانقریشیمردسید ناصراشپز درجه 1659587.5تایید
3محمدنیکزادمردحسیناشپز درجه 152.59886.625تایید
4رئوفآریانیمردمحمدمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)509382.25تایید
5محمد ماجدآزادهمردنعمتمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)62.59183.875تایید
6ایوبابونجمیمردشرفمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)609586.25تایید
7محسناسلامیمرداصغرمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)559585تایید
8سجاداسماعیلی اقدممردصابرمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)77.59288.375تایید
9سعیداسکندریمردیوسفمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)609787.75تایید
10عماداسکندریمردقربانعلیمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)77.59792.125تایید
11احساناسکندریمردسعیدمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)72.58884.125تایید
12محمداعلمیمردسعیدمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)608881تایید
13احمدامیریمردمحسنمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)77.59187.625تایید
14محمداکبریمردمحمودمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)559887.25تایید
15یونسباباییمردمحمودمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)609082.5تایید
16سعیدبخشندهمردسعداللهمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)809289تایید
17محمدبرامکهمردداوودمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)759993تایید
18سیدداوینبصام تبارمردسید هدایت الهمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)809591.25تایید
19مهدیبهرامی نژادمردابراهیممتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)67.59688.875تایید
20منوچهربهمنیمرداسداللهمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)72.58884.125تایید
21آرینتفخیمیمردمحمدمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)72.59589.375تایید
22رامینجعفریمردفرهادمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)659587.5تایید
23محمد حسینحاجی میریمردمحمدرضامتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)609787.75تایید
24پدرامحاجی پورمردنعمتمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)709387.25تایید
25احسانحسن یاریمردحمیدمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)659789تایید
26کیوانحسین زادهمردحسنمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)62.59385.375تایید
27سید امیر محمدحسینیمردسید علیمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)509684.5تایید
28حسینخانی آبخوارهمردفیروزمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)52.59584.375تایید
29سجادداربازمردغلاممتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)708581.25تایید
30محمد حسینرحیم پورمردعلیرضامتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)808986.75تایید
31پارسارحیمیانمردمحمدمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)709790.25تایید
32شاهینرستمی عصرآبادیمرداسفندیارمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)608578.75تایید
33علی اکیبررشوند بوکانیمردبیت اللهمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)67.59084.375تایید
34قبادرشیدیمردرمضانمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)509382.25تایید
35موسی الرضارنجبرمردمحمد تقیمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)759791.5تایید
36بهمنروح الامینمردمحمودمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)759187تایید
37مسعودریاضتمردمحمد مهدیمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)67.59588.125تایید
38فرهادزاهد کارگرانمردجلالمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)809692تایید
39امیر حسینزنگندنیمردمهردادمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)509583.75تایید
40مهدیساوه دربند سریمردقدیرمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)809087.5تایید
41محمدسلمانیغابشیمردمحمدمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)72.58984.875تایید
42علیسلیمان حشمتمردرضامتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)77.59086.875تایید
43محمدشاهداریمردرمضانمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)72.59690.125تایید
44حمید رضاشفیعی شبانکارهمرداحمدمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)67.58379.125تایید
45علیرضاشمدانیمردابراهیممتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)559887.25تایید
46حمیدشمس الدینمردعباسعلیمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)67.59487.375تایید
47امیررضاشیخ لومردمحمد جوادمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)57.59585.625تایید
48محمد حسینشیرازی زاده مقدممرداحمدمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)609082.5تایید
49علیرضاصرافیمردمحمدعلیمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)57.58880.375تایید
50امیر محمدصفریمردایرجمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)709488تایید
51محمدرضاصیاد اسدیمردجمالمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)57.59887.875تایید
52محمد سالارطاهریمردمحمد حسنمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)72.59387.875تایید
53عابدعابدینیمردحیدرمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)809692تایید
54علیرضاعادل پرست نیکویهمردرضامتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)67.59789.625تایید
55عرفانعرب حسینیمردابوالفضلمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)709790.25تایید
56حسینعظیمیمردمحمود رضامتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)709286.5تایید
57متینعلاقه بندانمردمسعودمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)608377.25تایید
58علیعلوی رادمردحسینمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)659789تایید
59داودغدیریمردعلی اکبرمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)57.59686.375تایید
60مجتبیغلامیمردبخشعلیمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)62.59586.875تایید
61اشکانفاریابیمردمهیارمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)57.59585.625تایید
62امینفتاحیمردمحمد علیمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)67.59084.375تایید
63میثمفرخی نمینمردعزیزمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)609485.5تایید
64شایانفرزینمردفرزادمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)659285.25تایید
65سید احمد رضاقاسمیمردغلامحسینمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)759791.5تایید
66محمد مهدیقاسمیمردناصرمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)57.59787.125تایید
67امیرحسینقلی پورمردصفرمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)72.59387.875تایید
68هژیرمافی زادهمردمحسنمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)509080تایید
69مجیدمددیمردمحسنمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)67.59588.125تایید
70حسینمرادحاملی خامنهمردابولفضلمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)659083.75تایید
71علیرضامزارعیمردحامدمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)559988تایید
72امیدمصطفاییمردمصطفیمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)709991.75تایید
73حسینمقیمیمردایوبمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)759086.25تایید
74عرفانمهاجرمردعباسمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)62.59788.375تایید
75سید امینموسویمردیوسفمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)62.59284.625تایید
76غلامرضانیاشیانمردمحمدمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)709387.25تایید
77سعیدنیکنام خبوشانمردمرادمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)659889.75تایید
78عارفپور اسماعیل زاده رفسنجانیمردحمید رضامتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)509483تایید
79میلادپیریمردشاپورمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)52.59080.625تایید
80مهرانکلانی سارو‌‌کلائیمردموسیمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)709891تایید
81مصطفیکولیوندمردعلی اصغرمتصدي کافي شاپ(قهوه سرا)67.59084.375تایید
82مهدیاسدزادهمردمحمدمتصدی کافی شاپ57.59787.125تایید
83محمداشتریمردامیر ارسلانمتصدی کافی شاپ52.59785.875تایید
84محسناعتصامی فردمردمحمدمتصدی کافی شاپ52.59785.875تایید
85حسینافروغمردعباسمتصدی کافی شاپ67.59588.125تایید
86امیرمحمدبزرگ دعاگو دیوشلیمرداحمدمتصدی کافی شاپ609384.75تایید
87سامبهنام رادمردمحمد حسینمتصدی کافی شاپ57.59585.625تایید
88محمد امینبهنامی خامنهمردحسنمتصدی کافی شاپ559786.5تایید
89مرتضیتقی پورمردعلیمتصدی کافی شاپ62.59385.375تایید
90حسیندرجزینیمردعبدالهمتصدی کافی شاپ57.59686.375تایید
91محسنرحیمیان مطلقمردمحمد مهدیمتصدی کافی شاپ52.59382.875تایید
92محمدرشتچیمردجوادمتصدی کافی شاپ57.59686.375تایید
93سید بابکرضادوستمردسیدرضامتصدی کافی شاپ559685.75تایید
94پوریارهبریمردسعیدمتصدی کافی شاپ52.59685.125تایید
95نیماساقی کلهریمردمحرمعلیمتصدی کافی شاپ52.59987.375تایید
96روح الهسبزیمردپرویزمتصدی کافی شاپ709488تایید
97آرمانسلطانیمردارسلانمتصدی کافی شاپ609586.25تایید
98حیدرسلمانیمردغلاممتصدی کافی شاپ62.59687.625تایید
99بهزادشریفی آرانیمردشریفمتصدی کافی شاپ52.59685.125تایید
100سید محمد حسنشمشیرگرانمردسید احمدمتصدی کافی شاپ509785.25تایید
101رضاشمیرانیمردعباسمتصدی کافی شاپ559685.75تایید
102محمدصبوریانمرداسماعیلمتصدی کافی شاپ57.59484.875تایید
103علیقنبرزاده نیارمردحیدرمتصدی کافی شاپ609888.5تایید
104علیرضانوش آبادیمردابوالفتحمتصدی کافی شاپ609787.75تایید
105امیرعلینیازیانمردمحمدمتصدی کافی شاپ62.59586.875تایید
106محمدواثقیمردعلیمتصدی کافی شاپ62.59586.875تایید
107علیرضاپورسیفمردغلامرضامتصدی کافی شاپ52.59785.875تایید
108علیپیرانیمردمحمدحسینمتصدی کافی شاپ62.59889.125تایید
109جوادگل محمدیمردمحمدمتصدی کافی شاپ509886تایید
110محمد شهابآرونیمردعلیرضامتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)608981.75تایید
111پوریااحمدی بالفمردحسنمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)559282.75تایید
112جواداسدی رحمانیمردعبدالکریممتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)609586.25تایید
113مهرنوشاسدیانزنفضل الهمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)509886تایید
114محمدامینیمردمرتضیمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)57.59787.125تایید
115مریماکبری داریانزنغلامحسینمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)609888.5تایید
116محمد سجادبهرامیانمردعلی اکبرمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)62.59385.375تایید
117امیر حسینجوادی عهدمردجوادمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)62.59083.125تایید
118امیر تیمورحاجی زاده شریفیمردمجیدمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)609586.25تایید
119امیرحاجی سیدتقیمردمیرمحمد مهدیمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)509986.75تایید
120نیوشاحاجی قاسمیزنعلیرضامتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)57.59686.375تایید
121امیر حسامحداوندمرداحمدمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)509886تایید
122احمدحسین زادهمردزیادعلیمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)62.59183.875تایید
123مهرادحمیدیمردمحمد علیمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)52.59886.625تایید
124فاطمهخراسانیزنعباسمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)52.59785.875تایید
125امینخزانی سلطان احمدیمردخدایارمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)559685.75تایید
126مالکخسرویمردمحمدباقرمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)57.59887.875تایید
127سعیدخصوصی کرد افشارمردمنوچهرمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)509986.75تایید
128محمدخوانین زادهمردغلامرضامتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)52.59685.125تایید
129محسنرادفرمردمحمدمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)609989.25تایید
130مریمرادمهرزناحمدمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)67.59588.125تایید
131سپیدهرامززنجوادمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)62.59586.875تایید
132صادقرضابنده لومردجعفرمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)52.59886.625تایید
133معصومهرضاییزنمهدیمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)62.59385.375تایید
134نفیسهزارعیزنارسلانمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)609687تایید
135زینبزارعیزنارسلانمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)709689.5تایید
136احمدرضازاهدیمردغلامرضامتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)57.59887.875تایید
137سیداحمدسجادیمردسید امیرمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)609787.75تایید
138مهرانسلطان محمدیمردعباسعلیمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)62.59586.875تایید
139امیررضاسهیلیمردابراهیممتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)52.59886.625تایید
140یاشاشاهسوارمردقربانعلیمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)62.59486.125تایید
141محمدرضاظفریمردسلطان عزیزمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)609687تایید
142حسینعباسیانمردعبادالهمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)57.59887.875تایید
143شورشعبدالکریمیمرداحمدمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)509886تایید
144محمودعزیزی قرقریمردقدمعلیمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)559988تایید
145سپهرعسکری تورزنیمردحسینمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)509986.75تایید
146مهشیدعطاییزنجمشیدمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)709588.75تایید
147بهزادعظیمیمردعباسعلیمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)609384.75تایید
148زهرافتحعلی زادهزنفتح الهمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)609485.5تایید
149وحیدفرجیمرداسمعیلمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)57.59484.875تایید
150محمدفرهنگ نژادمردمهدیمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)57.59585.625تایید
151میلادمحبیمردیزدانمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)509886تایید
152محمد رضامعیریمردمسعودمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)658983تایید
153آیدنمهاجریمردمسعودمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)509986.75تایید
154الهه ساداتمیراحمدیزنسید علیمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)57.59787.125تایید
155امیرعلیمیرفخراییمردهوشنگمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)659789تایید
156امیدناهیدیمردموسیمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)62.59687.625تایید
157لادننداف پورزنکاظممتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)659486.75تایید
158عسلنصیریزنرضامتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)67.59386.625تایید
159رضانیک پورمردخالدمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)609586.25تایید
160محمدهندیزی پورمرداصغرمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)67.59688.875تایید
161حمید رضاپوردشتمردرحمت الهمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)52.59382.875تایید
162پوریاپیش خوریمردقاسممتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)52.59282.125تایید
163مهردادچناریمردمحمد رضامتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)52.59282.125تایید
164محبوبهکاربخشزنعلیمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)509886تایید
165مهساگورابیزنحمیدمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)659486.75تایید
166آزادهیوسف نژادزنقدیرمتصدی کافی شاپ (قهوه سرا)609888.5تایید
167الههآخوندی درزیکلائیزناحمد علیمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)709488تایید
168سیامکاحدیمردمحمد علیمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)67.58882.875تایید
169زهرااسدی خانوکیزنمختارمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)509886تایید
170لیلااسلامیزنمحمد نبیمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)57.59081.875تایید
171آرشاسماعیلیمردزلفعلیمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)57.59484.875تایید
172میلاداصغریان قشلاقیمردمحمد رضامتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)709387.25تایید
173ارزواهوراییزنپرویزمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)759590تایید
174لیلااکرمزنزین العابدینمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)62.59788.375تایید
175مهدیایوتوندیمردحسنمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)72.59589.375تایید
176احسانبستهءمردحسینعلیمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)709387.25تایید
177علیرضابصیر ابیانهمردعلیمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)609586.25تایید
178غزلبنی آدمیزنعلیرضامتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)609586.25تایید
179امیرحسینبهرامیانی مهرمردنظرمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)659789تایید
180معصومهترازیمردمحمدمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)759187تایید
181مهدیهتقوی رادزنداودمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)759388.5تایید
182محمدتوکلیمردقاسممتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)559585تایید
183بهروزتکلومردعلیمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)759791.5تایید
184شکوهجعفریمردمنصورمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)559685.75تایید
185مهدیهجعفریان جلودارزنعلی میرزامتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)759590تایید
186علیجمالیمردابولفضلمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)609787.75تایید
187حسینجمالیمردباقرمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)609787.75تایید
188آرمینجمدی خیابانیمردحسینمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)709891تایید
189محمدرضاجوانمردیمردرضامتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)67.59688.875تایید
190علیرضاجوانمردیمردرضامتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)62.59788.375تایید
191سید محمد سعیدحسینیمردسیدمسعودمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)709790.25تایید
192سیناحسینیمردیدالهمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)62.59284.625تایید
193یاسمینحقیقی شهمیرزادیزنعلی اکبرمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)809591.25تایید
194پیامخاکپور کرباسدهیمردیعقوبمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)67.59185.125تایید
195مهدیدادخواهمردعلیرضامتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)759892.25تایید
196عبدالرحیمدنیاطلبمردنصرالهمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)62.59889.125تایید
197الهام الساداتراستجوزنسید جوادمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)709286.5تایید
198جعفرزینیمردسلیمانمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)659285.25تایید
199فاطمه ساداتسجادیزنسید جلالمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)609687تایید
200مرضیهسجودی سراجاریزنعباسمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)67.59991.125تایید
201فرشادسلطانیهمردپرویزمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)609586.25تایید
202شادیشجاعیانزنمحمدرضامتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)809792.75تایید
203سعیدشیرکانیمرداحمدمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)72.59085.625تایید
204احمدرضاصولتیمردمحمدرضامتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)77.59489.875تایید
205سید محمدطاهریمردسید مهدیمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)809591.25تایید
206مهردادعابدینیمردمحسنمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)67.59386.625تایید
207محمدحسینعرب رحیمیمرداحمدمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)72.59488.625تایید
208هستیعظیمیزنحسنمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)609586.25تایید
209اعظمغایبیزننعمت اللهمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)72.59790.875تایید
210سید امیر علیفتاحیمردسیدمحمدسعیدمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)609586.25تایید
211صابرفتاحی اوردکلومردابوالفضلمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)759590تایید
212فرشتهفلاح زاده پارسیزنفرهنگمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)809792.75تایید
213مهرانفناکار بحریمردجعفرمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)659587.5تایید
214سعیدقدردان طهرانمردغلامعلیمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)659486.75تایید
215معینقدیری والامردصمدمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)57.59585.625تایید
216جوادقره ضیاءالدینیمرداحمدمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)659285.25تایید
217سیده فاطمهقریشی کوچصفهانیمردسید جلالمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)77.59792.125تایید
218فرهادقنبریمردبهزادمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)559484.25تایید
219زهرهقنبریانزنعلی اصغرمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)67.59688.875تایید
220ندالر نعمتیزنبیژنمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)72.59891.625تایید
221راضیهمسچیزنحسینمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)809692تایید
222شهاب الدینمصطفائیمردغلامعلیمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)559282.75تایید
223مازیارمصطفویمردناصرمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)67.59285.875تایید
224مهرانمهرپومردمصطفیمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)509080تایید
225آرمینمیرزاییمردمحمودمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)62.59486.125تایید
226مهتابمیرعلی یاری کرهرودیزناحمدمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)72.59085.625تایید
227فاطمهنباتچیانزنروح الهمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)67.59487.375تایید
228ابوذرنسائیمردیداللهمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)659587.5تایید
229حمیدنهضتمردمجیدمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)57.59283.375تایید
230حمیدرضانوری هدایتمردابوالقاسممتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)609787.75تایید
231محمد مهدینژندمردهوشنگمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)57.59686.375تایید
232آرشهاشمیمردجوادمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)72.59790.875تایید
233سیاوشوالاسوارمردمنصورمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)809087.5تایید
234حمیدپرنده اخلمدمردمحمدرضامتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)709790.25تایید
235نداکاظمیزنبهمنمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)659587.5تایید
236علیکشاورزمردمحمد حسینمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)609082.5تایید
237مرضیهکوچک یزدیزنمحمودمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)57.59283.375تایید
238احسانکیانیمردعلیمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)67.59588.125تایید
239مهدییوسفیمردموسیمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)809591.25تایید

مشخصات عمومي شغل متصدی کافی شاپ :

متصدي قهوه سرا (كافي شاپ) از نظر فنی حرفه ای كسي است كه از عهده تهيه مواد اوليه موردنياز و فرآوري آن با ابزار و تجهيزات مخصوص قهوه سرا و ارائه آن بر طبق اصول صحيح پذيرايي برآيد.


مدرسه قهوه ایران، اولین، بزرگترین و مجهزترین آموزشگاه تخصصی در زمینه آموزش متصدی کافی شاپ، باریستا در ایران

با ارائه “مدرک معتبر قابل ترجمه” از سازمان فنی و حرفه ای کشور ( وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )

»»» مشاهده لیست کامل دوره های مدرسه قهوه و خانه باریستا ایران | کلیک کنید…

 قبول شدگان

»»» صفحه اینستاگرام “خانه باریستا ایران” : iranbaristahouse@

»»» سایت مدرسه قهوه ایران | www.irancoffeeschool.com

عناوین دوره های آموزشی مدرسه قهوه ایران

با کلیک رو عکس زیر نمونه ویدیوهای آموزشی را در کانال آپارت ما مشاهده نمایید

 قبول شدگان

کافی شاپ | اولین سایت معرفی رستوران ها و کافی شاپ های ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Enter Captcha Here : *

Reload Image

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

گفتگوی فوری
از طریق واتساپ ارسال کنید