مجتبی کروجی | مدرک بین المللی آموزش تخصصی آبمیوه و بستنی

شماره گواهینامه مجتبی کروجی : P77A922696 گواهینامه دوره تخصصی آبمیوه و بستنی آقای مجتبی کروجی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

میثم جواهری | مدرک بین المللی آموزش تخصصی آبمیوه و بستنی

شماره گواهینامه میثم جواهری : P77A922694 گواهینامه دوره تخصصی آبمیوه و بستنی آقای میثم جواهری  از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

حسین عباسپور طالقوچه | مدرک بین المللی آموزش تخصصی آبمیوه و بستنی

شماره گواهینامه : P77A922693 گواهینامه دوره تخصصی آبمیوه و بستنی آقای حسین عباسپور طالقوچه  از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

محمود کشاورز صالح | مدرک بین المللی آموزش تخصصی آبمیوه و بستنی

شماره گواهینامه : P77A922668 گواهینامه دوره تخصصی آبمیوه و بستنی آقای محمود کشاورز صالح از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

طیبه خان محمدی | مدرک بین المللی آموزش تخصصی آبمیوه و بستنی

شماره گواهینامه : P77A922559 گواهینامه دوره تخصصی آبمیوه و بستنی خانم طیبه خان محمدی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

محمد هادی تانوردی نسب | مدرک بین المللی آموزش تخصصی آبمیوه و بستنی

شماره گواهینامه : P77A922492 گواهینامه دوره تخصصی آبمیوه و بستنی آقای محمد هادی تانوردی نسب از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

رامین شیرعلی زاده | مدرک بین المللی آموزش تخصصی آبمیوه و بستنی

شماره گواهینامه : P77A922470 گواهینامه دوره تخصصی آبمیوه و بستنی آقای رامین شیرعلی زاده از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

مجید فاضل اصل | مدرک بین المللی آموزش تخصصی آبمیوه و بستنی

شماره گواهینامه : P77A922469 گواهینامه دوره تخصصی آبمیوه و بستنی آقای مجید فاضل اصل از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

محمد حسین عباسپور | مدرک بین المللی آموزش تخصصی آبمیوه و بستنی

شماره گواهینامه : P77A922420 گواهینامه دوره تخصصی آبمیوه و بستنی آقای محمد حسین عباسپور از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

کیوان کامجو | مدرک بین المللی آموزش تخصصی آبمیوه و بستنی

شماره گواهینامه : P77A922318 گواهینامه دوره تخصصی آبمیوه و بستنی آقای کیوان کامجو از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

امین ستوده | مدرک دوره تخصصی نوشیدنی های سرد

شماره گواهینامه امین ستوده : P77A920578   با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم

بیشتر بخوانید

آموزش کوکتل ، موکتل و نوشیدنی های سرد

گزارش تصویری آموزش کوکتل ، موکتل و نوشیدنی های سرد توسط خانه باریستا ایران با همکاری شرکت Fo

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=img&id=1382

آموزش آبمیوه | آموزش نوشیدنی های سرد | آموزش کوکتل | آموزش موکتل | آموزش آبمیوه های ترکیبی| شرکت فو | fo

بیشتر بخوانید