دانیال پیواسته | مدرک بین المللی آموزش تخصصی آبمیوه و بستنی

شماره گواهینامه دانیال پیواسته : P77A922751 گواهینامه دوره تخصصی آبمیوه و بستنی آقای دانیال پیواسته از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

مهدی بخشی سیاه کلائی | مدرک بین المللی آموزش تخصصی آبمیوه و بستنی

شماره گواهینامه مهدی بخشی سیاه کلائی  : P77A922749 گواهینامه دوره تخصصی آبمیوه و بستنی آقای مهدی بخشی سیاه کلائی   از

بیشتر بخوانید