رشید سلیمانی مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه اسپرسو | آموزش دستگاه اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A925087 دوره تخصصی تعمیر، نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز رشید سلیمانی مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه

بیشتر بخوانید

حسین امیری فرد مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه اسپرسو | آموزش دستگاه اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A925086 دوره تخصصی تعمیر، نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز حسین امیری فرد مدرک بین المللی تعمیرات

بیشتر بخوانید

امیرحسین غضبان مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه اسپرسو | آموزش دستگاه اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A925085 دوره تخصصی تعمیر، نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز امیرحسین غضبان مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه

بیشتر بخوانید

حسین کمائی مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه اسپرسو | آموزش دستگاه اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A925084 دوره تخصصی تعمیر، نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز حسین کمائی مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه

بیشتر بخوانید

عباس شیخ میری مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه اسپرسو | آموزش دستگاه اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A925083 دوره تخصصی تعمیر، نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز عباس شیخ میری مدرک بین المللی تعمیرات

بیشتر بخوانید

مهران خف مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه اسپرسو | آموزش دستگاه اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A924959 دوره تخصصی تعمیر، نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز مهران خف مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه

بیشتر بخوانید

علی اکبر خف مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه اسپرسو | آموزش دستگاه اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A924958 دوره تخصصی تعمیر، نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز علی اکبر خف مدرک بین المللی تعمیرات

بیشتر بخوانید

حسین گاراژیان مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه اسپرسو | آموزش دستگاه اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A924957 دوره تخصصی تعمیر، نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز حسین گاراژیان مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه

بیشتر بخوانید

سید داوود میرباقری وشاره مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه اسپرسو | آموزش دستگاه اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A924956 دوره تخصصی تعمیر، نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز سید داوود میرباقری وشاره مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

فرشید ابراهیم دخت آذر مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه اسپرسو | آموزش دستگاه اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A924955 دوره تخصصی تعمیر، نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز فرشید ابراهیم دخت آذر مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

ناصر عمورضائی مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه اسپرسو | آموزش دستگاه اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A924954 دوره تخصصی تعمیر، نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز ناصر عمورضائی مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه

بیشتر بخوانید

علی محمدی مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه اسپرسو | آموزش دستگاه اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A924953 دوره تخصصی تعمیر، نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز علی محمدی مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه

بیشتر بخوانید