“شیر سنگی” همدان تندیسی از عهد باستان‌

‘شیر سنگی’ همدان
http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=orig&id=86
شیر سنگی یکی از مهمترین ‌جاذبه‌های گردشگری شهر همدان است

بیشتر بخوانید