سیاوش سلیمان پور | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه : P77A922356 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ ) آقای سیاوش

بیشتر بخوانید

دانیال ملک زاده | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه : P77A922012 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ ) آقای دانیال

بیشتر بخوانید

البرز امینی | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه : P77A922011 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ ) آقای البرز

بیشتر بخوانید

محسن رادفر | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه : P77A921820 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ ) آقای محسن

بیشتر بخوانید