فاطمه واحدزاده باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

فاطمه واحدزاده باریستا شماره گواهینامه : P77A927296 فاطمه واحدزاده باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

مرضیه السادات حسینی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

مرضیه السادات حسینی باریستا شماره گواهینامه : P77A927295 مرضیه السادات حسینی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

بیشتر بخوانید

محراب مهرابی کلاته شادی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

محراب مهرابی کلاته شادی باریستا شماره گواهینامه : P77A927294 محراب مهرابی کلاته شادی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت

بیشتر بخوانید

بردیا بختیاری باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

بردیا بختیاری باریستا شماره گواهینامه : P77A927293 بردیا بختیاری باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

امیرحسین سلیمی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

امیرحسین سلیمی باریستا شماره گواهینامه : P77A927292 امیرحسین سلیمی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

رضا زارع باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

رضا زارع باریستا شماره گواهینامه : P77A927291 رضا زارع باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

علی اصغر چزانی شراهی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

علی اصغر چزانی شراهی باریستا شماره گواهینامه : P77A927290 علی اصغر چزانی شراهی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت

بیشتر بخوانید

میلاد رضائی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

میلاد رضائی باریستا شماره گواهینامه : P77A927289 میلاد رضائی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

سیدرضا سیدی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

سیدرضا سیدی باریستا شماره گواهینامه : P77A927288 سیدرضا سیدی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

مهدی فرجی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

مهدی فرجی باریستا شماره گواهینامه : P77A927287 مهدی فرجی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

امیرحسین فرهودی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

امیرحسین فرهودی باریستا شماره گواهینامه : P77A927286 امیرحسین فرهودی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

امیرحسین حدادی زرنقی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

امیرحسین حدادی زرنقی باریستا شماره گواهینامه : P77A927285 امیرحسین حدادی زرنقی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

بیشتر بخوانید