فاطمه بیوک آقازاده | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره باریستا و مدیریت کافی شاپ فاطمه بیوک آقازاده : P77A922986 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم فاطمه

بیشتر بخوانید

ابوالفضل یزدانی نوگورانی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره باریستا و مدیریت کافی شاپ ابوالفضل یزدانی نوگورانی : P77A922985 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

رسول محمدیان | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره باریستا و مدیریت کافی شاپ رسول محمدیان : P77A922984 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای رسول

بیشتر بخوانید

رسول ادب | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره باریستا و مدیریت کافی شاپ رسول ادب : P77A922983 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای رسول

بیشتر بخوانید

محمدرضا بادبرین | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره باریستا و مدیریت کافی شاپ محمدرضا بادبرین : P77A922982 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای محمدرضا

بیشتر بخوانید

محمدامین بی خبر | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره باریستا و مدیریت کافی شاپ محمدامین بی خبر : P77A922981 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

یوسف افچنگی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره باریستا و مدیریت کافی شاپ یوسف افچنگی : P77A922980 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای یوسف

بیشتر بخوانید

ابوالفضل جمالپور | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره باریستا و مدیریت کافی شاپ ابوالفضل جمالپور : P77A922979 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای ابوالفضل

بیشتر بخوانید

مهدی پناهی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره باریستا و مدیریت کافی شاپ مهدی پناهی : P77A922978 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای مهدی

بیشتر بخوانید

سینا بیرامی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره خصوصی کافی شاپ باریستا سینا بیرامی : P77A922977 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای سینا

بیشتر بخوانید

نغمه المعی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره خصوصی کافی شاپ باریستا نغمه المعی : P77A922976 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا خانم نغمه المعی

بیشتر بخوانید

پریسا تهمتن | مدرک بین المللی رشته خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره خصوصی کافی شاپ باریستا پریسا تهمتن : P77A922975 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا خانم پریسا

بیشتر بخوانید