آموزش کیک پزی حرفه ای

آموزشآموزش 0 تا 100آموزش تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپیلیست کامل هنرجویان

محمد عصمتی کیک کافه ای | آموزش کیک های کافی شاپی آبان 1402

محمد عصمتی کیک کافه ای شماره گواهینامه : P77A929977 محمد عصمتی کیک کافه ای | آموزش کیک های کافی شاپی

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپیلیست کامل هنرجویان

معصومه جداری دربندیان کیک کافه ای | آموزش کیک های کافی شاپی آبان 1402

معصومه جداری دربندیان کیک کافه ای شماره گواهینامه : P77A929976 معصومه جداری دربندیان کیک کافه ای | آموزش کیک های

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپیلیست کامل هنرجویان

لیلا عسگری کیک کافه ای | آموزش کیک های کافی شاپی آبان 1402

لیلا عسگری کیک کافه ای شماره گواهینامه : P77A929975 لیلا عسگری کیک کافه ای | آموزش کیک های کافی شاپی

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپیلیست کامل هنرجویان

رامونا اساسی مقدم کیک کافه ای | آموزش کیک های کافی شاپی مهر 1402

رامونا اساسی مقدم کیک کافه ای شماره گواهینامه : P77A929728 رامونا اساسی مقدم کیک کافه ای | آموزش کیک های

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپیلیست کامل هنرجویان

حبیبه عنایتی اسکندرکلائی کیک کافه ای | آموزش کیک های کافی شاپی مهر 1402

حبیبه عنایتی اسکندرکلائی کیک کافه ای شماره گواهینامه : P77A929727 حبیبه عنایتی اسکندرکلائی کیک کافه ای | آموزش کیک های

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپیلیست کامل هنرجویان

طاهره طاهری کیک کافه ای | آموزش کیک های کافی شاپی مهر 1402

طاهره طاهری کیک کافه ای شماره گواهینامه : P77A929726 طاهره طاهری کیک کافه ای | آموزش کیک های کافی شاپی

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپیلیست کامل هنرجویان

عسگر اسماعیل وندی کیک کافه ای | آموزش کیک های کافی شاپی مهر 1402

عسگر اسماعیل وندی کیک کافه ای شماره گواهینامه : P77A929725 عسگر اسماعیل وندی کیک کافه ای | آموزش کیک های

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپیلیست کامل هنرجویان

فاطمه امیری تاج آبادی کیک کافه ای | آموزش کیک های کافی شاپی مرداد 1402

فاطمه امیری تاج آبادی کیک کافه ای شماره گواهینامه : P77A929355 فاطمه امیری تاج آبادی کیک کافه ای | آموزش

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپیلیست کامل هنرجویان

مدیا نباتی کیک کافه ای | آموزش کیک های کافی شاپی مرداد 1402

مدیا نباتی کیک کافه ای شماره گواهینامه : P77A929354 مدیا نباتی کیک کافه ای | آموزش کیک های کافی شاپی

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپیلیست کامل هنرجویان

هاله حسین پور ابراهیمی کیک کافه ای | آموزش کیک های کافی شاپی مرداد 1402

هاله حسین پور ابراهیمی کیک کافه ای شماره گواهینامه : P77A929353 هاله حسین پور ابراهیمی کیک کافه ای | آموزش

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپیلیست کامل هنرجویان

زهرا ابن علیان کیک کافه ای | آموزش کیک های کافی شاپی مرداد 1402

زهرا ابن علیان کیک کافه ای شماره گواهینامه : P77A929352 زهرا ابن علیان کیک کافه ای | آموزش کیک های

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپیلیست کامل هنرجویان

سولماز نوری کیک کافه ای | آموزش کیک های کافی شاپی مرداد 1402

سولماز نوری کیک کافه ای شماره گواهینامه : P77A929351 سولماز نوری کیک کافه ای | آموزش کیک های کافی شاپی

Read More